Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
92 www.electrolux.com
• Produkten måste förvaras på ett sådant sätt att
• Personer som lagar kylkretsen måste ha
• Reparationer måste utföras baserat på
1.4 Ytterligare information
Transport av utrustning som innehåller brandfarliga
kylmedel
Se transportregler.
Märkning av utrustning med tecken
Se lokala bestämmelser.
Kassering av utrustning med brandfarliga kylmedel
Se nationella bestämmelser.
Förvaring av utrustning/produkter
Förvaring av utrustning ska överensstämma med
tillverkarens instruktioner.
Förvaring av förpackad (osåld) utrustning
Förvaringspaketets skydd bör konstrueras så att
mekanisk skada på utrustningen inuti förpackningen
inte orsakar läckage av kylmedlet. Det maximala antalet
delar av utrustningen som får förvaras tillsammans
kommer att fastställas enligt lokala föreskrifter.
mekanisk fel förhindras.
lämplig certifiering utfärdad av en ackrediterad
organisation som säkerställer kompetens
vid hantering av kylmedel enligt en specifik
utvärdering som erkänts av branschorganisationer.
rekommendationer från tillverkningsföretaget.
Underhåll och reparationer som kräver hjälp av
annan kvalificerad personal måste utföras under
överinseende av en person som får hantera
brandfarliga kylmedel.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading