Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
72 www.electrolux.com
kjøling i omtrent 5 minutter. Enhver
tidligere innstilling blir kansellert, og
enheten går tilbake til startinnstillingen.
• Når du slår av enheten i kjølemodus,
slår kompressoren seg av umiddelbart,
og den øvre / nedre motoren stopper
å kjøre etter 5 sekunder. Hvis enheten
skiftes fra kjølemodus til viftemodus,
slås kompressoren av umiddelbart
og underviften stopper å kjøre etter
5 sekunder; og hvis du skifter enheten
fra kjølemodus til varmemodus,
slås kompressoren av umiddelbart
og underviften stopper å kjøre etter
30 sekunder.
• Lav temperatur-drift: Går enheten din
i stå (fryser)? Frysing kan forekomme
når enheten er innstilt på omtrent
18 °C i lave omgivelsestemperaturer,
særlig om natten. Under slike forhold
og ytterligere fall i temperaturen kan
medføre at enheten fryser. Øker du
temperaturinnstillingen på enheten,
hindrer du at den fryser.
• Avfuktingsmodus øker
romtemperaturen. Enheten genererer
varme under avfuktingsmodus og
romtemperaturen stiger. Varmluft
blåses ut fra avtrekksluftuttaket. Dette
er normalt og er ikke en indikasjon på
at du har et problem med enheten.
For å unngå skade på brukeren eller
andre personer og skade på eiendom,
må følgende instruksjoner følges.
Uriktig bruk forårsaket av at du ikke følger
instruksjonene kan føre til personskade
eller annen skade.
Alvorlighetsgraden er klassifisert med
følgende symboler:
ADVARSEL!
Dette symbolet angir muligheten
for død eller alvorlig skade.
FORSIKTIGHET!
Dette symbolet angir muligheten
for skade eller skade på eiendom.
• Denne luftkjøleren blåser den varme
luften som genereres av enheten ut
av rommet via avtrekkslangen mens
den er i kjølemodus. I mellomtiden
strømmer like mye luft inn i rommet
fra utsiden gjennom enhver luftåpning
i rommet.
• Enhver person som er involvert
i å jobbe med eller bryte en
kjølekrets må ha et gyldig
sertifikat fra en bransjeakkreditert
vurderingsmyndighet som gir
vekommende tillatelse til håndtere
kjølemidler på en trygg måte
i samsvar med en anerkjent
vurderingsspesifikasjon i bransjen.
• Service skal kun utføres i henhold til
anbefalingene til utstyrsprodusenten.
Vedlikehold og reparasjon som
krever hjelp fra annet faglig personell
skal utføres under tilsyn av en som
er kompetent i bruk av brennbare
kjølemidler.
• Arbeidstemperaturområdet for
luftkjøleren er 16-35 °C i kjølemodus;
5-27 °C i varmemodus.
Betydningen av symboler som brukes
i denne bruksanvisningen vises nedenfor:
Dette symbolet indikerer at du aldri
må gjøre dette.
Dette symbolet indikerer at du alltid
må gjøre dette.
2.2 Advarsel under bruk
ADVARSEL!
Advarsel under bruk

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading