Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 99

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1. Tryck på "läges"-knappen tills
indikatorlampan för fläktens läge tänds.
2. Tryck på knappen "Fan Speed"
(Fläkthastighet) för att ställa in
önskad fläkthastighet.
3. Fläkten går på vald hastighet och
displayen visar rumstemperaturen.
Observera: I det här läget kan inte
automatisk hastighet väljas.
Auto-läge
Ha alltid tömningsslangen ansluten i det
här läget.
När du ställer in luftkonditioneringen
på Auto-läge väljer den automatiskt
kylning, uppvärmning (ej tillämpligt
för modeller med endast kylning)
eller drift med endast fläkt beroende
på vilken temperatur du har valt och
rumstemperaturen. Luftkonditioneringen
styr rumstemperaturen automatiskt runt
den temperaturpunkt du ställer in.
I AUTO-läget kan du inte välja
fläkthastighet.
1. Tryck på "mode"-knappen tills
kontrollampan "Auto mode" lyser.
Efter "Auto mode" (automatiskt läge) har
valts kommer enheten att gå automatiskt
enligt aktuell rumstemperatur.
Timer-läge
Med timern kan användaren fördröja
enhetens start och avstängning.
Hur man fördröjer starten
Sätt i kontakten i vägguttaget så att
enheten är i standby-läge.
Tryck på "timer"-knappen så att Timer-
indikatorn tänds och timmarna på
skärmen visar "0.0".
Tryck på eller håll inne pilen för UPP
" " eller NER " " för att ändra fördröj
start-timern i steg om 0,5 timme upp till
10 timmar, sedan i steg om 1 timme upp
till 24 timmar. Tryck på "timer"-knappen
igen inom 5 sekunder för att stänga av
timerinställningen direkt.
Efter 5 sekunder är timerfunktionen
aktiverad och displayen visar
temperaturen. Kontrollen räknar ner
återstående tid till start.
Enheten startar i det läget som var inställt
tidigare.
För att avaktivera inställningen, tryck på
"timer"-knappen igen så att återstående
tid visas och tryck på knappen igen för
att stänga av funktionen. Du kan också
avbryta inställningen genom att trycka
på "på/av"-knappen. Efter avaktivering
av inställningen stängs timerindikatorn av.
Hur man fördröjer avstängningen
Avstängningen kan fördröjas när enheten
är påslagen.
Tryck på "timer"-knappen så att Timer-
indikatorn tänds och timmarna på
skärmen visar "0.0".
Tryck på eller håll inne pilen för UPP
" " eller NER " " för att ändra fördröj
stopp-timern i steg om 0,5 timme upp till
10 timmar, sedan i steg om 1 timme upp
till 24 timmar. Tryck på "timer"-knappen
igen inom 5 sekunder för att stänga av
timerinställningen direkt.
Efter 5 sekunder är timerfunktionen
aktiverad och displayen visar
temperaturen. Kontrollen räknar ner
återstående tid till avstängning.
För att avaktivera inställningen, tryck på
"timer"-knappen igen så att återstående
tid visas och tryck på knappen igen för
att stänga av funktionen. Du kan också
avbryta inställningen genom att trycka på
"på/av"-knappen. Efter avaktivering av
inställningen stängs timerindikatorn av.
Viloläge
Aktivera den här funktionen för att få en
behaglig temperatur och spara energi.
Bara när enheten är i kyl-, värme- eller
autoläge kan du trycka på "vilo"-knappen
så att enheten går i viloläge.
Observera: Se sidan 17 för mer
information om Viloläge.
Luftgallrets svängfunktion
Tryck på "sväng"-knappen för att
luftgallren på den övre panelen ska
kunna svänga upp och ner.
Tryck på den här knappen igen för att
stänga av luftgallrets svängfunktion.
Växla mellan °F/°C
Tryck på knappen " " and " " samtidigt
i mer än 3 sekunder för att växla mellan
grader Fahrenheit och grader Celsius.
Under Torknings-/fläktläget kan du inte
välja °F/°C.
Filteråterställning
Denna funktion är en påminnelse om
att rengöra luftfiltret (se Skötsel och
rengöring) för effektivare drift.
Indikatorlampan för filtret tänds efter
250 driftstimmar. För att återställa
efter rengöring av filtret, tryck på
"filteråterställnings"-knappen,
så släcks indikatorlampan för filtret.
SVENSKA
99

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading