Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 308

Hide thumbs

Advertisement

• Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός των ανοιγμάτων
εξαερισμού με ηλεκτρική σκούπα για να διασφαλίζεται ο
σωστός εξαερισμός.
• Όταν προσαρμόζετε τη γωνία της τηλεόρασης, μετακινήστε
την αργά ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή της από την
επιτραπέζια βάση της.
Προαιρετικές συσκευές
• Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την
τηλεόραση. Διαφορετικά μπορεί να παρατηρηθεί
παραμόρφωση της εικόνας ή/και ήχος με θόρυβο.
• Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όταν
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλώδιο σήματος μήκους
μικρότερου από 3 μέτρα.
Σύσταση για το βύσμα τύπου F
Το εσωτερικό σύρμα δεν θα πρέπει να προεξέχει περισσότερο
από 1,5 mm από το τμήμα της σύνδεσης.
μέγ. 7 mm
μέγ. 1,5 mm
(Σχέδιο αναφοράς για το βύσμα τύπου F)
Ασύρματη λειτουργία της μονάδας
• Μη θέτετε σε λειτουργία την παρούσα συσκευή κοντά σε
ιατρικό εξοπλισμό (βηματοδότες, κλπ.), καθώς ενδέχεται να
προκύψει δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.
• Παρόλο που αυτή η μονάδα μεταδίδει/λαμβάνει
κωδικογραφημένα σήματα, να είστε προσεκτικοί για μη
εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για
πιθανά προβλήματα.
Προφύλαξη σχετικά με το χειρισμό
του τηλεχειριστηρίου
• Να τηρείτε τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των
μπαταριών.
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί ή
μην ανακατεύετε τις παλιές με τις καινούργιες μπαταρίες.
• Να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας σεβασμό στο
περιβάλλον. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν
κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών.
Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το
αφήνετε να πέφτει, μην το πατάτε και μη χύνετε υγρά
οποιουδήποτε είδους πάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές
θερμότητας, σε θέση που να το βλέπει ο ήλιος ή σε δωμάτιο
με υγρασία.
8
GR
Απόρριψη της τηλεόρασης
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν
αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο
αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών
βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν.
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb)
προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005 % υδραργύρου ή 0,004 % μολύβδου. Με το να
βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των
υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην
περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων,
η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας
ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση
όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που
περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από
το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: