Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 245

Hide thumbs

Advertisement

Hmotnosť (Približne)
vrátane stolového stojana
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez stolového stojana
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch
TV prijímačov.
*2 Spotreba energie za rok; táto hodnota platí pre
spotrebu energie v prípade televízneho prijímača,
ktorý bude používaný 4 hodiny denne počas 365 dní.
Skutočná spotreba energie bude závisieť na spôsobe
používania televízneho prijímača.
*3 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa
dosiahne, keď televízny prijímač dokončí
nevyhnutné vnútorné procesy.
*4 Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom
režime sa zvýši po pripojení televízora k sieti.
Poznámka
• Zo slotu TV CAM (modul pre podmienený prístup)
nevyberajte fiktívnu kartu za iným účelom, ako je
vloženie inteligentnej karty do slotu CAM.
• Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od
krajiny/regiónu/modelu TV prijímača/zásob.
• Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez oznámenia.
Poznámky k funkcii Digital TV
• Všetky funkcie súvisiace s funkciou Digital
TV (
) budú pracovat' iba v krajinách
alebo na územiach, kde sa vysielajú
digitálne terestriálne signály DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC) alebo kde
máte prístup ku káblovej službe
kompatibilnej s DVB-C (MPEG-2 a H.264/
MPEG-4 AVC). U miestneho predajcu si
overte, či vo vašom bydlisku môžete
prijímat' signál DVB-T/DVB-T2. Alternatívne
sa spýtajte svojho poskytovateľa káblových
služieb, či je jeho káblová služba DVB-C
vhodná na integrovanú súčinnost' s týmto
televíznym prijímačom.
• Poskytovateľ služieb káblovej televízie si
môže takéto služby spoplatňovat' a
požadovat', aby ste prijali jeho obchodné
podmienky.
• Tento televízny prijímač zodpovedá
špecifikáciám DVB-T/DVB-T2 a DVB-C,
avšak nemôžeme zaručit' kompatibilitu s
budúcim digitálnym terestriálnym
vysielaním DVB-T/DVB-T2 a s digitálnym
káblovým vysielaním DVB-C.
• Niektoré funkcie Digital TV môžu byt' v
niektorých krajinách alebo oblastiach
nedostupné a káblové vysielanie DVB-C
nemusí správne fungovat' u všetkých
poskytovateľov.
Informácie o ochranných známkach
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
• Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA" a
spoločnosti Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo a
logotyp Gracenote a logo „Powered by
Gracenote" sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky
spoločnosti Gracenote v USA a/alebo v
iných krajinách.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Logo Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup a Wi-Fi CERTIFIED sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Informácie o patentoch DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc.
DTS, symbol a DTS a symbol znázornené
spolu sú registrované ochranné známky a
DTS Digital Surround je ochranná známka
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrované ochranné známky vlastnené
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a
akékoľvek použitie týchto značiek zo strany
spoločnosti Sony Corporation sa realizuje
na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy sú vlastníctvom
príslušných vlastníkov.
sú ochranné známky
17
SK
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: