Download  Print this page

Säkerhetsinformation - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Säkerhetsinformation
VARNING
Batterier får inte utsättas för hög temperatur, exempelvis från
solljus, eld och liknande.
Placera aldrig en TV-apparat på en instabil plats. En TV-apparat
kan falla ner och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
Många personskador, speciellt för barn, kan undvikas genom att
enkla försiktighetsåtgärder vidtas, som att:
 Använda höljen eller stativ som rekommenderas av TV-
apparatens tillverkare.
 Endast använda möbler som säkert stöder TV-apparaten.
 Försäkra sig om att TV-apparaten inte skjuter fram över den
stödjande möbelns kant.
 Inte placera TV-apparaten på någon hög möbel (till exempel
skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och TV-
apparaten mot ett passande stöd.
 Inte placera TV-apparaten på tyg eller andra material som kan
finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbel.
 Lära barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV-
apparaten eller dess kontroller.
Om din befintliga TV-apparat ska behållas och omplaceras bör
samma aktsamhet som ovan tillämpas.
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att
undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
• Placera TV:n på en stabil, plan yta för att undvika att den faller
ner och orsakar personskada eller egendomsskada.
• Placera TV:n på en plats där den inte kan dras, tryckas eller
vältas omkull.
• Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
 Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levererades med väggfästet när
väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är
utformade enligt bilden mätt från väggfästets kontaktyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på
väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller
medföra att den faller ned.
8 mm - 12 mm
Skruv (M6)
Väggfäste
TV:ns bakre hölje
Transport
• Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den.
• Det krävs två eller tre personer för att bära en stor TV-apparat.
• När TV:n ska transporteras bör den hållas enligt nedan. Tryck
inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen.
KD-55XD80xx endast
Utom KD-55XD80xx
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när
den transporteras.
• Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du
sänder in TV:n för reparation eller om du flyttar.
Förebyggande av fall
KD-55XD80xx endast
8 mm - 12 mm
Skruv
(medföljer ej)
M6-skruv
(medföljer ej)
Kabel
(medföljer ej)
3
SE
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: