Download  Print this page

Riešenie Problémov; Problémy A Riešenia - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Riešenie problémov
Ak chcete softvér televízneho prijímača
udržiavať v aktuálnom stave, musíte si cez
systém digitálneho vysielania alebo internet
prevziať informácie o najnovšom softvéri a
aktualizovať ho. Ak chcete spustiť aktualizáciu,
vyberte možnosť [Aktualiz. teraz]. Počas
aktualizácie softvéru bliká biela kontrolka LED.
Nasledujúca obrazovka s [Updating...]
(Aktualizácia...) sa objaví počas aktualizácie
softvéru.
Updating...
Počas aktualizácie softvéru neodpájajte
napájací kábel. Ak ho odpojíte, aktualizácia
softvéru na nemusí úplne vykonať a môže dôjsť
k nesprávnej funkcii softvéru. Aktualizácia
softvéru môže trvať až 30 minút. Ak softvér
nechcete aktualizovať automaticky, stlačte
tlačidlo HOME a vyberte položky [Pomocník] t
[Aktualizácia systémového softvéru] t
[Automatické preberanie softvéru] t [Vyp.].
Po pripojení televízneho prijímača sa televízny
prijímač nemusí dať určitý čas zapnúť, ani keď
stlačíte vypínač na diaľkovom ovládači alebo
televíznom prijímači, pretože inicializácia
systému chvíľu trvá. Počkajte približne jednu
minútu a potom to skúste znova.
Po zapnutí pomocou vypínača na diaľkovom
ovládači alebo TV prijímači chvíľu potrvá, kým sa
rozsvieti dióda LED a diaľkový ovládač bude
fungovať.
Keď bliká kontrolka LED načerveno, počítajte
koľko krát zabliká (časový interval je tri
sekundy).
Ak bliká červená svetelná kontrolka LED,
televízor resetujte tak, že napájací kábel
odpojíte na dve minúty a potom televízor znova
zapnite.
Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu
alebo servisné stredisko spoločnosti Sony a
uveďte počet bliknutí červenej Osvetlenie LED
(časový interval sú tri sekundy). Odpojte sieťový
kábel a informujte predajcu alebo servisné
stredisko spoločnosti Sony.
14
SK
Keď kontrolka LED nebliká, skontrolujte
položky podľa nasledujúcej tabuľky.
Môžete si pozrieť aj časť riešenie problémov v
dokumente Príručka alebo vykonajte
autodiagnostiku výberom položiek [Pomocník]
t [Autodiagnostika]. Ak problém pretrváva,
nechajte TV prijímač opraviť kvalifikovanému
servisnému technikovi.
Problémy a riešenia
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny
zvuk.
Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
Televízny prijímač zapojte do elektrickej zásuvky a
stlačte tlačidlo  na televíznom prijímači alebo na
diaľkovom ovládači.
Niektoré programy sa nedajú naladiť.
Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
Satelitný kábel môže mat' skrat, alebo sú
problémy s pripojením kábla. Skontrolujte kábel a
jeho pripojenie, zvoľte televízor siet'ovým
vypínačom a znova ho zapnite.
Zadaná frekvencia je mimo dovolený rozsah.
Problém konzultujte s vysielateľom satelitného
programu.
Nenašli sa žiadne služby (programy) káblovej
televízie.
Skontrolujte pripojenie kábla alebo konfiguráciu
ladenia.
Pokúste sa vykonať [Digitálne automatické
ladenie] výberom možnosti [Terestriálny]
namiesto možnosti [Kábel].
Diaľkový ovládač nefunguje.
Vymeňte batérie.
Zabudnuté heslo [Rodičovský zámok
(vysielanie)].
Zadajte kód PIN 9999. Aktualizujte kód PIN voľbou
t
[Nastavenia]
[Rodičovský zámok (vysielanie)]
t
[Zmeniť PIN kód].
Okraj televízneho prijímača sa zahrieva.
Keď sa televízny prijímač používa dlhšiu dobu,
okraj televízneho prijímača je teplejší.
Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.
Zamrznutý zvuk alebo video, prázdna
obrazovka alebo TV prijímač nereaguje na
stláčanie tlačidiel TV prijímača alebo
diaľkového ovládača.
Vykonajte jednoduché resetovanie TV prijímača
odpojením napájacieho kábla na dve minúty.
Potom kábel znova pripojte.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: