Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 292

Hide thumbs

Advertisement

 Цифрови бутони
/
(Инфо/Показване на текст)
Показва информация.
 (Текст)
Показва текстова информация.
 Google Play
Влезте в онлайн услугата "Google Play".
NETFLIX (Само за определени
региони/страни/модели телевизори)
Влезте в онлайн услугата "NETFLIX".
Цветни бутони
Изпълняват определена функция
съответстваща в момента.
 ACTION MENU
Показва списък с контекстуални функции.
TV
• Превключва към телевизионен канал
или вход от други приложения.
• Включва телевизора, за да се покаже
телевизионен канал или входен сигнал.
GUIDE/
Показва справочника на цифровите
програми.
BACK/
Връща към предишен екран.
HOME
Показва меню Home на телевизора.
DISCOVER
Показва лентата със съдържанието за
търсене на съдържание.
////
(Избор на елемент/
Въвеждане)
  +/– (Сила на звука)
Настройва силата на звука.
(Прескачане)
Прескача назад или напред между два
канала или входа. Телевизорът сменя
текущия канал или вход с последния
избран канал или вход.
10
BG
 (Заглушаване)
Изключва звука. Натиснете отново, за да
възстановите звука.
PROG +/–//
В ТВ режим: Избира канал.
В режим Текст: Избира следващата
(
) или предишната (
 AUDIO
Променя езика за програмата, която
гледате в момента.
//////
Управлява мултимедийно съдържание от
телевизора и свързани съвместими с
BRAVIA Sync устройства.
(Настройка на субтитрите)
Включва или изключва субтитрите (когато
функцията е налична).
HELP
Показва помощно меню. От тук може да
се използва Помощното ръководство.
 REC
Записва текущата програма с помощта на
функцията за запис USB HDD.
TITLE LIST
Показва списъка със заглавия.
) страница.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: