Download  Print this page

Informácie O Bezpečnosti - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezdrôtový systém môžete používať iba v týchto krajinách:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Toto zariadenie môžete používať v krajinách mimo Európsku úniu.
Informácie o bezpečnosti
VAROVANIE
Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad
slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
Televízny prijímač nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto.
Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo smrť.
Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá zabrániť uplatnením
jednoduchých opatrení, napríklad:
 Používať skrinky alebo stolíky odporúčané výrobcom
televízneho prijímača.
 Používať len taký nábytok, na ktorom môže televízny prijímač
bezpečne stáť.
 Zabezpečiť, aby televízny prijímač neprečnieval cez okraj
nábytku, na ktorom stojí.
 Nedávať televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad na
príborník či knižnicu) bez ukotvenia nábytku aj televízneho
prijímača k vhodnej podpore.
 Nedávať televízny prijímač na látku či iné materiály, ktoré môžu
byť medzi televíznym prijímačom a nábytkom.
 Poučiť deti o nebezpečenstvách šplhania sa po nábytku pri
dosahovaní na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.
Ak si ponechávate a premiestnite svoj pôvodný televízny prijímač,
treba uplatňovať rovnaké opatrenia.
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu
uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu
elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky.
• Umiestnite televízny prijímač na stabilný rovný povrch, aby ste
predišli jeho prevrhnutiu a zraneniu alebo poškodeniu majetku.
• Televízny prijímač nainštalujte na miesto, odkiaľ ho nemožno
stiahnuť, posunúť ani prevrhnúť.
• Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba
kvalifikovaný pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat'
príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
 Montážna konzola na stenu SU-WL450
• Na pripevnenie montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču
použite skrutky dodané s montážnou konzolou na stenu.
Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od
pripevňovacieho povrchu montážnej konzoly na stenu.
Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na
stenu.
Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok
vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho
pád atď.
8 mm - 12 mm
Skrutka (M6)
Montážna konzola na stenu
Zadný kryt televízneho
prijímača
Preprava
• Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky
káble.
• Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja
alebo traja ľudia.
• Pri prenášaní držte televízny prijímač tak, ako je to znázornené
nižšie. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným
namáhaním.
Len KD-55XD80xx
Okrem KD-55XD80xx
• Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi
alebo nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní zabaľte televízny
prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu.
Predchádzanie prevrhnutiu
Len KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Skrutka
(nedodáva sa)
Skrutka M6
(nedodáva sa)
Kábel
(nedodáva sa)
3
SK
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: