Download  Print this page

Forholdsregler - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

• Selv om fjernsynet er slått av, er strømadapteren ikke koblet fra
strømmen så lenge den er koblet til stikkontakten.
• Siden strømadapteren vil bli varm når den brukes i lengre tid,
kan den kjennes varm ut når du tar på den.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i omgivelser eller
situasjoner som de som er oppført nedenfor, ellers kan TV-
apparatet fungere feil og forårsake brann, elektrisk støt, skader
og/eller personskader.
Steder:
• Utendørs (i direkte sollys), i nærheten av vann, på et skip eller
andre fartøy, i et kjøretøy, i medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i regn, fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
• Steder som er varme, fuktige eller særlig støvet; slik at insekter
har adgang; hvor det kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i
nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TV-apparatet må ikke
utsettes for vanndråper eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå TV-en (f.eks.
blomstervase).
Situasjoner:
• Bruk av apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet er
tatt av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt av
produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
• Installer TV-en slik at den stikker ut i et
åpent rom. En person eller gjenstand kan
dunke borti TV-en og dette kan føre til
skade på TV-en eller personskade.
• Plasser TV-en på et sted som er støvete
eller fuktig, eller i et rom med matos eller
damp (nær mattilberedningsbord eller
luftfuktere). Dette kan føre til brann,
elektrisk støt eller misdannelser på
TV-en.
• Installer TV-en på steder som er utsatt for ekstreme
temperaturer, som i direkte sollys, nær en radiator eller en
varmeventil. På slike steder kan TV-en bli for varm og dette kan
føre til deformering av kabinettet og/eller feilfunksjon.
• Hvis TV-en plasseres i garderoben til et
offentlig bad eller varm kilde, kan TV-en bli
skadet av luftbåren svovel, osv.
• For den beste bildekvaliteten, må du ikke utsette skjermen for
direkte belysning eller direkte sollys.
• Du bør unngå å flytte TV-en fra et kaldt til et varmt område.
Plutselige endringer i romtemperaturen kan forårsake kondens.
Dette kan føre til at et bilde av lav kvalitet og/eller farge av lav
kvalitet vises på TV-en. Hvis dette skjer, må du la all fuktighet
fordampe helt før du slår på TV-en.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan knuse og
forårsake alvorlig personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke berøre det
før du har trukket ut støpselet. Ellers kan dette føre til elektrisk
støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du koble
apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår den
av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å koble TV-
apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som krever at
apparatet står på i hvilemodus for at de skal fungere korrekt.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold disse
delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer opptår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra strømnettet
øyeblikkelig dersom følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller ditt Sony servicesentre om å få TV-en
kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
 Nettkabelen er skadet.
 Stikkontakter er i dårlig stand.
 TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt for støt
eller det er kastet noe på det.
 Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene på
kabinettet.
Om temperaturen på LCD-TVen
Når LCD-TVen brukes over lengre tid, kan panelet rundt bli varmt.
Du kan føle varmen når du berører dette området.
Advarsel
Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via
annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan
forårsake brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV
nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-
TV nettet.

Forholdsregler

Se på TV
• Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på øynene
å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre tid.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik at det
ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert med høypresisjonsteknologi
og 99,99 % eller mer av pikslene er effektive, kan det opptre
svarte punkter eller lyspunkter (røde, blå eller grønne) konstant
på LCD-skjermen. Dette er en egenskap LCD-skjermer har, og
ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe oppå
dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCD-skjermen kan
bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet bli
uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner når
temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises kontinuerlig.
Disse forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker apparatet.
Dette er ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten mengde flytende krystaller.
Følg lokale lover og forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/
kabinettet på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet er
laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på
denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et mildt
vaskemiddel.
• Aldri spray vann eller rengjøringsmidler
direkte på TV-apparatet. Det kan dryppe
ned til bunnen av skjermen eller ytre deler
og trenge inn i TV-apparatet, som kan føre
til skade på TV-apparatet.
NO
5
NO

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: