Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 270

Hide thumbs

Advertisement

Manevrarea și curăţarea suprafeţei ecranului/
carcasei televizorului
Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a curăţa
televizorul.
Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii
ecranului, respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeţi ușor cu
o bucată de pânză moale. Dacă praful este persistent, ștergeţi
cu o pânză moale, ușor umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• Nu pulverizaţi niciodată apă sau detergent
direct pe televizor. Poate să picure în partea
de jos a ecranului sau pe componentele
exterioare și să pătrundă în televizor,
provocând astfel defectarea televizorului.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline/acide, praf
de curăţat sau solvenţi volatili, cum ar fi alcoolul, benzina,
diluantul sau insecticidele. Utilizarea unor astfel de materiale
sau contactul prelungit cu materiale din cauciuc sau vinil poate
duce la daune ale suprafeţei ecranului și materialului carcasei.
• Nu atingeţi ecranul televizorului dacă aveţi substanţe chimice
pe mâini, de exemplu cremă de mâini sau cremă de protecţie
solară.
• Se recomandă aspirarea periodică a orificiilor de ventilare
pentru a asigura ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al televizorului, deplasaţi lent
aparatul, pentru a evita desprinderea sau alunecarea de pe
suportul său stabil.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau oricare alte dispozitive
care emit radiaţii electromagnetice la distanţă de televizor. În
caz contrar, pot apărea distorsiuni și/sau zgomot.
• Acest echipament a fost testat și confirmat că este în
conformitate cu limitele stabilite prin Directiva EMC pentru
utilizarea cablului de conexiune pentru semnal, mai scurt de
3 metri.
Recomandare privind mufa de tip F
Proiecţia firului interior de la partea de conexiune nu trebuie să
depășească 1,5 mm.
Max. 7 mm
Max. 1,5 mm
(Desen de referinţă al mufei de tip F)
Funcţionarea fără fir a unităţii
• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea echipamentelor medicale
(stimulator cardiac, etc.), deoarece poate cauza funcţionarea
defectuoasă a echipamentului medical.
• Cu toate că această unitate transmite/recepționează semnale
codate, trebuie să fiţi atenţi la interceptările neautorizate. Nu ne
asumăm responsabilitatea pentru eventualele probleme care
pot apărea.
Măsuri de precauţie la manipularea
telecomenzii
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi baterii vechi cu
unele noi.
• Dezafectaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca, în anumite
regiuni, reciclarea bateriilor să fie reglementată prin lege. Vă
rugăm consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos, nu călcaţi
pe ea și nici nu vărsaţi vreun lichid peste aceasta.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o sursă de
căldură, în bătaia directă a razelor soarelui, sau într-o încăpere
umedă.
6
RO
Dezafectarea televizorului
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale
Uniunii Europene și pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat
punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului și a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat
în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din
orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune
permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător,
predaţi produsulul la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte
tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este
explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a
bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul
de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: