Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 289

Hide thumbs

Advertisement

Третиране на използвани
батерии (приложимо в
Европейския Съюз и други
европейски държави със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката показва,
че батерията, доставена с този продукт, не трябва да се
третира като домакински отпадък. При някои батерии този
символ се използва в комбинация с означение на химически
елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005 % живак или 0,004 % олово. Като предадете тази
батерия на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За продукти, които от гледна точка на безопасност,
правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена),
тази батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че
вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте
стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. За всички останали
батерии моля прочетете в упътването как да ги извадите по
безопасен начин от продукта. Предайте батерията в
събирателния пункт за рециклиране на използвани
батерии. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA
7
BG

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: