Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 58

Hide thumbs

Advertisement

Schermoppervlak/kast van het
televisietoestel behandelen en reinigen
Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u het netsnoer van het
televisietoestel loskoppelt voordat u het reinigt.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om verkleuring
of beschadiging van het materiaal of de coating van het scherm
te voorkomen.
• Reinig het schermoppervlak/de kast met een zachte doek om
stof te verwijderen. Bevochtig een zachte doek licht met een
verdund reinigingsmiddel bij hardnekkige stofvorming.
• Sproei nooit water of schoonmaakmiddelen
rechtstreeks op de tv. Dit kan naar de
onderzijde van het scherm lopen of op
uitwendige onderdelen terechtkomen en
de tv binnendringen, waardoor de tv kan
beschadigd raken.
• Gebruik geen schuursponsje, alkalisch/
zuurhoudend reinigingsmiddel, schuurpoeder of vluchtig
oplosmiddel, zoals alcohol, benzeen, thinner of
insectenbestrijdingsmiddel. Het gebruik van dergelijke
materialen of het langdurig in aanraking komen met rubber- of
vinylmaterialen kan beschadiging van het schermoppervlak en
het materiaal van de kast tot gevolg hebben.
• Raak de televisie niet aan als aan uw hand chemische stoffen
zitten, zoals handcrème of zonnebrandcrème.
• Het wordt aanbevolen de ventilatie-openingen regelmatig met
de stofzuiger te reinigen om een goede ventilatie te
handhaven.
• Als u de hoek van het televisietoestel aanpast, moet u het
toestel langzaam verplaatsen om te voorkomen dat het
televisietoestel van de standaard schiet.
Optionele apparatuur
• Plaats optionele onderdelen of apparatuur die
elektromagnetische straling uitzendt op een afstand van het
televisietoestel. Anders kan beeldvervorming en/of ruis
optreden.
• Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de limieten
vermeld in de EMC-richtlijn voor het gebruiken van een
verbindingssignaalkabel korter dan 3 meter.
Aanbeveling voor de F-stekker
De binnenste kabel mag maximaal 1,5 mm uit het
aansluitingsdeel steken.
Max. 7 mm
Max. 1,5 mm
(Referentieafbeelding van de F-stekker)
Draadloze functie van het toestel
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van medisch apparatuur
(pacemaker, enz.), aangezien dit tot een defect van het medisch
apparaat kan leiden.
• De signalen die dit toestel verzendt/ontvangt zijn gecodeerd,
maar toch dient u voorzichtig te zijn met onrechtmatige
interceptie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld
voor mogelijke problemen ten gevolge hiervan.
Waarschuwing bij gebruik van de
afstandsbediening
• Let op de + en de - bij het plaatsen van de batterijen.
• Combineer geen verschillende typen batterijen, of oude en
nieuwe batterijen.
• Gooi oude batterijen niet gewoon weg, maar lever ze in. In
bepaalde regio's kan het verwerken van batterijen aan regels
zijn gebonden. Neem hiervoor contact op met de lokale
autoriteiten.
• Hanteer de afstandsbediening met zorg. Laat de
afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan en mors er
geen vloeistof op.
• Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een
warmtebron, op een plek in direct zonlicht of in een vochtige
ruimte.
6
NL
Wegwerpen van het televisietoestel
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verwijdering van oude batterijen
(van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet
als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige
batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met
een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of
lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op
juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen
van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit
een permanente verbinding met een ingebouwde batterij
vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat
de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te
worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle
andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de
batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de
batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met
de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: