Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów; Problemy I Rozwiązania - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rozwiązywanie problemów
Aby zapewnić aktualność oprogramowania
telewizora, należy pobrać informacje o
najnowszym oprogramowaniu za pomocą
cyfrowego systemu nadawczego lub Internetu i
zaktualizować oprogramowanie. Aby rozpocząć
aktualizację oprogramowania, wybierz opcję
[Aktualizuj teraz]. Podczas aktualizacji
oprogramowania dioda podświetlenia LED miga
na biało.
Podczas aktualizacji oprogramowania zostanie
wyświetlony następujący ekran [Updating...]
(Aktualizacja...).
Updating...
Odłączenie od zasilania przed ukończeniem
aktualizacji może spowodować uszkodzenie
oprogramowania. Aktualizacja może potrwać
do 30 minut. Jeśli nie chcesz aktualizować
oprogramowania automatycznie, naciśnij
przycisk HOME i wybierz pozycje [Pomoc] t
[Aktualizacja oprogramowania systemowego]
t [Automat. pobieranie oprogram.] t [Wył.].
Po podłączeniu telewizora przez pewien czas
może się on nie dać włączyć, nawet po
naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie albo na
telewizorze, ponieważ wymagany jest pewien
czas na inicjalizację systemu. Należy odczekać
jedną minutę, następnie spróbować włączyć
telewizor ponownie.
W przypadku włączenia poprzez naciśnięcie
przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze
zaświecenie się diody LED podświetlenia oraz
zadziałanie pilota mogą wystąpić z pewnym
opóźnieniem.
Jeśli wskaźnik LED miga na czerwono, policz
liczbę mignięć (odstęp czasu wynosi trzy
sekundy).
Gdy dioda LED podświetlenia miga na
czerwono, zresetować telewizor, odłączając
przewód zasilania telewizora na dwie minuty, a
następnie ponownie włączyć telewizor.
Jeśli problem się utrzymuje, skontaktować z
przedstawicielem lub punktem serwisowym
firmy Sony, podając liczbę mignięć dioda
podświetlenia LED na czerwono (odstęp wynosi
trzy sekundy). Odłącz przewód zasilający i
poinformuj lokalnego dystrybutora lub centrum
serwisowe firmy Sony.
Jeśli wskaźnik LED nie miga, sprawdź
elementy wymienione w poniższej tabeli.
Patrz również sekcja Rozwiązywanie problemów
w Przewodniku pomocniczym lub samodzielnie
sprawdź stan, wybierając pozycje [Pomoc] t
[Automatyczna diagnostyka]. Jeśli problem się
utrzymuje, należy zlecić wykonanie naprawy
telewizora wykwalifikowanemu personelowi
serwisowemu.
Problemy i rozwiązania
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak
dźwięku.
Sprawdź podłączenie anteny/kabla.
Podłącz telewizor do zasilania i naciśnij przycisk
 na telewizorze lub pilocie.
Niektórych programów nie można dostroić.
Sprawdź podłączenie anteny/kabla.
Kabel odbiornika satelitarnego może być zwarty
lub występuje problem z połączeniem kabla.
Sprawdzić kabel i połączenie, wyłącz odbiornik TV
przy użyciu włącznika/wyłącznika zasilania, a
następnie wyłącz go ponownie.
Wprowadzona częstotliwość jest poza zakresem.
Należy skontaktować się z operatorem telewizji
satelitarnej.
Nie znaleziono żadnych usług telewizji
kablowej (programów).
Sprawdź podłączenie kabla lub konfigurację
strojenia.
Zmień opcję [Kablowa] na [Naziemna] i spróbuj
ponownie wykonać funkcję [Automatyczne
strojenie cyfrowe].
Pilot nie działa.
Wymień baterie.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
15
PL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: