Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 197

Hide thumbs

Advertisement

• Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających
wtyczkę.
UWAGA ODNOŚNIE ZASILACZA SIECIOWEGO
(wyłącznie modele z zasilaczem w zestawie)
Ostrzeżenie
W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie
wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie
umieszczać na tym urządzeniu obiektów wypełnionych wodą,
takich jak flakony. Nie instalować urządzenia w ograniczonej
przestrzeni, takiej jak np. półka na książki.
• Należy się upewnić, że gniazdko sieciowe znajduje się w pobliżu
urządzenia i jest łatwo dostępne.
• Należy używać dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego i
przewodu zasilającego.
• Nie należy używać żadnego innego zasilacza sieciowego, gdyż
może to spowodować awarię.
• Zasilacz sieciowy należy podłączać do łatwo dostępnego
gniazdka sieciowego.
• Nie owijać przewodu zasilającego wokół
zasilacza sieciowego. Żyły przewodu
mogą ulec przerwaniu, co może
spowodować nieprawidłowe działanie
odbiornika.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
• Jeśli stwierdzone zostanie nieprawidłowe działanie zasilacza
sieciowego, należy go natychmiast odłączyć od gniazdka
sieciowego.
• Telewizor pozostaje podłączony do zasilania tak długo, jak jest
podłączony do gniazdka sieciowego, nawet jeśli sam telewizor
jest wyłączony.
• Ponieważ zasilacz sieciowy nagrzewa się podczas
długotrwałego użytkowania, dotykając go dłonią, można
odczuć ciepło.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować w
miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano poniżej.
Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do
wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
• Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz pomieszczeń
(w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce
pływającej, w pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia, w
miejscach niestabilnych lub narażonych na działanie wody,
deszczu, wilgoci lub dymu.
Warunki:
• Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących,
wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których
do wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach, w których
może być narażony na działanie wibracji mechanicznych lub w
pobliżu przedmiotów palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV
należy chronić przed zalaniem i nie stawiać na nim żadnych
przedmiotów wypełnionych wodą, np. wazonów.
Okoliczności:
• Dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie lub używać z
akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta. W czasie
burz z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i odłączyć
przewód antenowy.
• Instalacja telewizora tak, aby jego
obudowa wystawała na otwartą
przestrzeń. Może to powodować
uderzanie w telewizor przez osoby lub
przedmioty oraz doprowadzić do jego
uszkodzenia.
• Umieszczanie telewizora w miejscach
wilgotnych lub zakurzonych oraz
miejscach wypełnionych oleistym
dymem lub parą (w pobliżu płyt
kuchennych lub nawilżaczy). Może to
spowodować pożar, porażenie prądem
lub odkształcenia obudowy.
• Instalacja telewizora w miejscach narażonych na działanie
wyższych temperatur, takich jak miejsca bezpośrednio
oświetlane przez promienie słońca, położone w pobliżu
grzejnika lub nawiewu ogrzewania. W takich warunkach może
dojść do przegrzania telewizora, a w konsekwencji do
zdeformowania obudowy i/lub awarii samego urządzenia.
• Telewizor znajdujący się w szatni jacuzzi
albo łaźni publicznej może zostać
uszkodzony przez unoszące się w
powietrzu cząsteczki siarki i inne.
• Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy wystawiać
ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub działanie promieni
słonecznych.
• Nie przenoś urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia.
Gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie
wilgoci. Może to pogorszyć jakość obrazu na telewizorze lub
kolorów. W takiej sytuacji przed włączeniem telewizora należy
poczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
Kawałki szkła lub uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy
telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka. Może to również
powodować porażenie prądem elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i
bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje
odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia
należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być wyposażone w funkcje
wymagające pozostawienia ich w trybie czuwania.
Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci tak, aby
uniknąć ryzyka ich przypadkowego połknięcia.
Co robić w przypadku wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów
należy bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV oraz wyjąć wtyczkę
zasilającą z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego
firmy Sony z prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
 Uszkodzenia przewodu zasilającego.
 Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.
 Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub
uderzenia przez obiekt obcy.
 Dostania się do wnętrza odbiornika cieczy lub przedmiotów
obcych.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
5
PL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: