Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 234

Hide thumbs

Advertisement

• Nedotýkajte sa televízneho prijímača, ak máte na rukách nejaké
chemické látky, ako je krém na ruky alebo opaľovací krém.
• Na zaručenie dostatočného vetrania sa odporúča pravidelne
povysávať vetracie otvory.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte
prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa.
Prídavné zariadenia
• Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu
prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť
deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.
• Toto zariadenie bolo testované a je v zhode s obmedzeniami
podľa smernice o elektromagnetickej kompatibilite pri použití
prípojného signálneho kábla kratšieho než 3 metre.
Odporúčanie pre konektor typu F
Dĺžka vystupujúceho vnútorneho drôtu z konektora musí byť
menšia ako 1,5 mm.
Maximálne 7 mm
Maximálne 1,5 mm
(Referenčný obrázok pre konektor typu F)
Funkcia bezdrôtového pripojenia jednotky
• Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov
(kardiostimulátor, atď.), lebo by mohlo dôjsť k poruche
lekárskeho prístroja.
• Hoci, toto zariadenie vysiela/prijíma zakódované signály,
dávajte pozor na neoprávnený príjem. Nenesieme žiadnu
zodpovednosť za prípadné ťažkosti.
Upozornenie týkajúce sa manipulácie s
diaľkovým ovládačom
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali životné prostredie.
V niektorých krajinách môže byť zneškodňovanie batérií
regulované. Obráťte sa na miestny úrad kvôli informáciám o
zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne. Nenechajte
ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi
tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti zdroja tepla,
na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla, ani
vo vlhkej miestnosti.
Likvidácia televízneho prijímača
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný
ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
6
SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Na
niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova
(Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortute
alebo 0,004 % olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: