Download  Print this page

Отстраняване на неизправности; Проблеми и решения - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Отстраняване на
неизправности
За да поддържате актуализиран софтуера на
телевизора, е необходимо да изтеглите най-
новата информация за него, посредством
системата за цифрово разпространение или
от Интернет, след което да актуализирате
софтуера. Изберете [Обнови сега], за да
стартирате актуализацията на софтуера. LED
осветлението мига в бяло, докато трае
актуализацията на софтуера.
Следният екран с [Updating...] (Обновяване...)
ще се появи, докато трае обновяването на
софтуера.
Updating...
Не изключвайте захранващия кабел по
време на актуализацията на софтуера. Ако го
направите, е възможно актуализацията да не
завърши напълно, което да доведе до
неправилно функциониране на софтуера.
Актуализацията на софтуера може да
продължи до 30 минути. Ако не желаете
автоматична актуализация на софтуера,
натиснете, HOME и изберете [Помощ] t
[Обновяване на системния софтуер] t
[Автомат. изтегляне на софтуер] t [Изкл.].
Когато включвате телевизора, телевизорът
може да не се включи за известно време
дори ако натиснете захранващия бутон на
дистанционното управление или
телевизора, защото отнема време да се
инициализира системата. Изчакайте за
около една минута и опитайте отново.
Когато включвате телевизора чрез натискане
на захранващия бутон на дистанционното
управление или телевизора, отнема време,
за да се включи LED осветлението и да се
активира дистанционното управление.
Когато LED осветлението мига в червено,
пребройте премигванията (интервалът е
три секунди).
Ако LED осветлението свети в червено,
рестартирайте телевизора, като го
изключите от контакта за две минути, след
което го включeте отново.
Ако проблемът продължава, свържете се с
вашия доставчик или сервизен център на
Sony и съобщете броя на премигванията в
червено на LED осветлението (интервалът е
три секунди). Изключете от захранващата
мрежа и уведомете вашия търговец или
сервизния център на Sony.
Когато LED осветлението не мига,
проверете елементите в таблиците, както
следва.
Вижте също и отстраняване на
неизправности в Помощното ръководство
или направете самодиагностика като
изберете [Помощ] t [Самодиагностика]. Ако
проблемът продължава, телевизорът ви
трябва да бъде проверен от квалифициран
сервизен техник.
Проблеми и решения
Няма картина (екранът е тъмен) и няма
звук.
Проверете връзката с антената/кабела.
Свържете телевизора със захранващия кабел
и натиснете  на телевизора или на
дистанционното управление.
Някои програми не могат да бъдат
настроени.
Проверете връзката с антената/кабела.
Сателитният кабел може да е накъсо или да
има проблеми със свързването на кабела.
Проверете кабелната връзка и изключете
телевизора от бутона за включване/
изключване, после го включете отново.
Въведената честота е извън обхват. Свържете
се с компанията, разпространител на
сателитните услуги.
Няма намерени кабелни ТВ услуги
(програми).
Проверете кабелната връзка или
конфигурацията на настройката.
Опитайте [Цифрова автоматична настройка],
като изберете [Антена] вместо [Кабел].
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA
15
BG

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Sony KD-55XD80 SERIES

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: