Download  Print this page

Bezpečnostní Informace - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezdrátový televizní systém může být provozován v následujících
zemích:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Toto vybavení může být použito v ostatních neevropských
zemích.
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Baterie nesmí být vystaveny přílišnému horku, například
slunečnímu světlu, ohni a podobně.
Televizor nikdy neumísťujte na nestabilní místo. Televizor by mohl
spadnout a způsobit vážné poranění či zabití osob. Mnoha
zraněním, zejména dětí, lze předejít dodržením jednoduchých
opatření, např.:
 Používejte pouze skříňky a podstavce doporučené výrobcem
televizoru.
 Používejte pouze nábytek, který zajistí bezpečnou oporu
televizoru.
 Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraj nosného
nábytku.
 Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně nebo
knihovny) bez ukotvení nábytku a televizoru k vhodné opoře.
 Neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které
mohou být umístěny mezi televizorem a nábytkem.
 Vysvětlete dětem nebezpečí lezení na nábytek za účelem
dosáhnutí na televizor nebo jeho ovládání.
Pokud si stávající televizor ponecháváte a přemísťujete jej,
použijte stejná pravidla, jako jsou uvedena výše.
Instalace/Nastavení
Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů,
zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození anebo zranění.
Instalace
• Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné
zásuvky.
• Položte TV na stabilní, vodorovný povrch, aby přístroj nespadl a
nedošlo k poranění osob nebo poškození majetku.
• Televizor nainstalujte na místo, kde za něj nebude možné
zatáhnout, zatlačit na něj nebo ho shodit.
• Montáž TV na stěnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní
personál.
• Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání
příslušenství Sony včetně:
 Nástěnný držák SU-WL450
• Když k TV připevňujete nástěnný držák, použijte šrouby dodané
s nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navrženy k použití,
jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního povrchu
nástěnného držáku.
Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného
montážního rámu.
Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození
televizoru nebo způsobit jeho pád apod.
8 mm - 12 mm
Šroub (M6)
Nástěnný držák
Zadní kryt TV
Přeprava
• Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
• K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
• Když přenášíte TV v rukou, držte jej, jak je znázorněno níže.
Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.
Pouze modely KD-55XD80xx
Kromě modelů KD-55XD80xx
• Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do ničeho nenarazil,
nebo nadměrné nevibroval.
• Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho
zabalte do originální krabice a obalového materiálu.
Ochrana před převrácením
Pouze modely KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Šroub M6 (není
součástí dodávky)
Šroub (není
součástí dodávky)
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
SK
CZ
SK
Šňůra (není
součástí
HU
dodávky)
RO
BG
GR
TR
RU
UA
3
CZ

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: