Download  Print this page

Řešení Problémů; Problémy A řešení - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Řešení problémů
Abyste software svého TV udržovali aktuální, je
nezbytné stáhnout nejnovější softwarové
informace prostřednictvím systému digitálního
vysílání nebo internetu a aktualizovat software.
Chcete-li zahájit aktualizaci softwaru, vyberte
možnost [Aktualiz. nyní]. LED kontrolka bude
během aktualizace softwaru blikat bíle.
Během aktualizace softwaru se objeví
následující obrazovka [Updating...]
(Aktualizace...).
Updating...
Během aktualizace softwaru neodpojujte
napájecí kabel. Pokud byste tak učinili,
nemusela by být aktualizace softwaru zcela
dokončena, což by mohlo způsobit poruchu
softwaru. Aktualizace softwaru mohou trvat až
30 minut. Pokud nechcete aktualizovat software
automaticky, stiskněte tlačítko HOME a zvolte
možnost [Nápověda] t [Aktualizace
systémového softwaru] t [Automatické
stahování softwaru] t [Vyp].
Když zapojíte TV, nemusí se TV po nějakou dobu
zapnout, ani když stisknete tlačítko napájení na
dálkovém ovládání nebo na TV, protože
inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte
přibližně jednu minutu, potom to zkuste znovu.
Když televizor zapnete stisknutím tlačítka
napájení na dálkovém ovládání nebo na TV,
bude nějakou dobu trvat, než se kontrolka LED
rozsvítí a než začne dálkové ovládání fungovat.
Když bliká osvětlení LED červeně, spočítejte,
kolikrát zabliká (časový interval je 3 sekundy).
Pokud LED kontrolka bliká červeně, resetujte
televizor odpojením od zdroje napájení po dobu
dvou minut, potom televizor zapněte.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého
prodejce nebo na servisní středisko Sony a
uveďte, kolikrát Osvětlení LED červeně blikla
(interval je tři sekundy). Odpojte napájecí kabel
a informujte svého prodejce nebo servisní
centrum Sony.
14
CZ
Když osvětlení LED nebliká, zkontrolujte
následující položky v tabulkách.
Můžete také nahlédnout do části Řešení
problémů v Uživatelské příručce nebo provést
vlastní diagnostiku zvolením [Nápověda] t
[Diagnostika]. Pokud bude problém přetrvávat,
nechte televizor opravit kvalifikovanými
pracovníky servisu.
Problémy a řešení
Žádný obraz (tmavá obrazovka) a žádný zvuk.
Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
Připojte TV ke zdroji napájení a stiskněte  na TV
nebo na dálkovém ovládání.
Některé programy nelze naladit.
Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
Satelitní kabel může být zkratován, nebo mohou
být závady v připojení kabelu. Prosím vypněte
televizor pomocí sít'ového vypínače Zap/Vyp,
zkontrolujte kabel i připojení a pak TV znovu
zapněte.
Zadaný kmitočet je mimo rozsah. Poraďte se
prosím s poskytovatelem vašeho satelitního
vysílání.
Nebyly nalezeny žádné služby (programy)
kabelové televize.
Zkontrolujte připojení kabelu nebo konfiguraci
ladění.
Zkuste spustit [Digitální automatické ladění]
zvolením možnosti [Pozemní] namísto možnosti
[Kabelové].
Dálkové ovládání nefunguje.
Vyměňte baterie.
Zapomněli jste heslo funkce [Rodičovský
zámek (vysílání)].
Zadejte PIN kód 9999. Aktualizujte kód PIN
výběrem [Nastavení]
t
(vysílání)]
[Změnit kód PIN].
Panel televizoru se zahřívá.
Když je televizor používán delší dobu, panel se
zahřeje.
Na dotek může být horký.
Pokud je TV zablokován, je prázdná
obrazovka nebo nereaguje na tlačítka na TV
nebo dálkovém ovládání.
Proveďte jednoduchý restart televizoru
odpojením napájecí síťové šňůry na dobu dvou
minut a pak ji znovu zapojte.
t
[Rodičovský zámek

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: