Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 182

Hide thumbs

Advertisement

• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/syreholdige
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller insektmidler. Bruk av
denne typen midler, eller langvarig kontakt med gummi eller
vinyl, kan resultere i skade på skjermen og kabinettet.
• Ikke berør TV-en hvis hånden er dekket med noen kjemiske
midler som f.eks. håndkrem eller solkrem.
• Det anbefales å støvsuge ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte forsiktig på
det for å unngå at TV-en forskyver seg eller faller av sokkelen.
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
• Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene som
angitt i EMC-direktivet med en tilkoblingskabel kortere enn 3
meter.
Anbefaling for kontakt av F-type
Den indre ledningen må ikke stikke ut mer enn 1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(Referansetegning for plugg av F-type)
Trådløs funksjon på apparatet
• Ikke bruk denne enheten i nærheten av medisinsk utstyr
(pacemaker, osv.), da dette kan føre til funksjonsfeil på
medisinsk utstyr.
• Selv om denne enheten overfører/mottar kodede signaler, vær
forsiktig for å unngå uautorisert avskjæring. Vi kan ikke være
ansvarlige for noen problemer som oppstår på grunn av dette.
Advarsel om håndtering av fjernkontrollen
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande gamle og
nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen steder kan
kassering av batterier være lovregulert. Kontakt de lokale
myndighetene hvis du vil vite mer om dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et sted der
den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Avhending av TV-apparatet
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til
spesiell gjenvinningsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for
at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på
å forhindre mulige negative følger for miljø og helse, som ellers
kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte
produktet.
6
NO
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et
kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til
dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil
du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av
ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra
til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av
sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet
bare skiftes skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å
forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om
hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en
gjenvinningsstasjon for brukte batterier. For mer detaljert
informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet
og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: