Download  Print this page

Информация за безопасност - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Забележка за безжичен
сигнал
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че този продукт отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива
1999/5/EC.
Подробности може да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Забележка за потребители: следната информация се отнася
само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат
директивите на ЕС.
Безжичната телевизионна система може да се използва в
следните държави:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Косово
Това оборудване може да се използва в други неевропейски
страни.
Информация за безопасност
ВНИМАНИЕ
Батериите не трябва да се излагат на прекалена топлина,
например слънчева светлина, огън или подобни.
Никога не слагайте телевизор на нестабилни повърхности.
Телевизорът може да падне и да причини сериозно
нараняване или смърт. Много наранявания, особено при
деца, могат да се избегнат, като се вземат прости предпазни
мерки като:
 Използване на шкафове и стойки, препоръчани от
производителя на телевизора.
 Използване само на мебели, които могат безопасно да
поддържат телевизора.
 Да се внимава телевизорът да не излиза извън ръба на
поддържащата го мебел.
 Телевизорът да не се поставя върху високи мебели
(например шкафове или библиотеки), без да бъдат
фиксират към подходяща опора и телевизорът и
съответната мебел.
 Да не се поставя телевизора върху плат или други
материали, които могат да се намират между телевизора и
поддържащата го мебел.
 Да се обяснят на децата опасностите от катерене по
мебелите, за да се достигне телевизорът или неговите
органни за управление.
Ако запазите и преместите настоящия си телевизор, следва
да вземете предвид същите съображения, както
гореизложените.
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от
пожар, токов удар или повреда и/или наранявания.
Инсталация
• Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно
достъпен контакт.
• Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност, за да
избегнете паднето му, което може да причини нараняване
на човек или повреда на имущество.
• Монтирайте телевизора на място, където не може да бъде
дръпнат, бутнат или преобърнат.
• Монтажа на устройството към стената трябва да се извърши
само от квалифициран персонал.
• За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
 Конзола за закрепване към стена SU-WL450
• На всяка цена използвайте приложените винтове към
конзолата за закрепване към стена, когато закачате
конзолата за закрепване към стена към телевизора.
Приложените винтове са проектирани както е показано на
илюстрацията, измерването е направено спрямо
закачващата повърхност на конзолата за закрепване към
стена.
Диаметърът и дължината на винтовете се различават в
зависимост от модела на конзолата за закрепване към
стена.
Използването на винтове, различни от тези в комплекта на
конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на
телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
8 mm - 12 mm
Пренасяне
• Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от
него.
• Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече
души.
• Когато местите телевизора на ръце, дръжте го, както е
показано по-долу. Не натискайте LCD панела и рамката
около екрана.
Само за KD-55XD80xx
Без KD-55XD80xx
• При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или
прекалени вибрации.
• Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на
жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната
опаковка и материали за пакетиране.
Винт (M6)
Конзола за закрепване
към стена
Заден капак на
телевизора
3
BG
GB
FR
ES
BG
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
BG
GR
TR
RU
UA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: