Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 215

Hide thumbs

Advertisement

• Protože se napájecí adaptér při dlouhodobém používání
zahřívá, může být na dotek teplý.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech,
prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně
fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým
proudem nebo poškození majetku anebo zranění.
Umístění:
• Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském
břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních,
nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo
kouři.
Prostředí:
• Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se
může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven
mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček
apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm
nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
Situace:
• Používejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru
nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během
bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.
• Instalovat televizor tak, aby vyčníval do
volného prostoru. Mohlo by dojít ke
zranění nebo k poškození televizoru,
kdyby do něj narazil člověk nebo nějaký
předmět.
• Umísťovat televizor do vlhkých nebo
prašných prostor nebo do místnosti s
mastným kouřem nebo párou (blízko
kuchyňských desek nebo zvlhčovačů
vzduchu). Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo k deformaci.
• Instalovat televizor v místech vystavených extrémním teplotám,
například na přímém slunečním světle, v blízkosti radiátoru
nebo větráku topení. Televizor by se v takovém prostředí mohl
přehřát, což by mohlo vést k deformaci a/nebo poruše
televizoru.
• Je-li televizor umístěn v převlékárně
veřejných lázní nebo u horkých pramenů,
může dojít k poškození televizoru
působením síry ve vzduchu apod.
• Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému
světlu nebo slunečnímu světlu.
• Nepřemísťujte televizor z chladného místa do tepla. Náhlé
změny pokojové teploty by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti.
Televizor by potom mohl ukazovat nekvalitní obraz a/nebo
nekvalitní barvy. Pokud by k tomu došlo, nechte vlhkost zcela
odpařit, než televizor spustíte.
Poškozené díly:
• Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit
a způsobit vážný úraz.
• Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve
vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Když televizor nepoužíváte
• Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z
bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od
sítě.
• Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k
úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
• Některé TV jsou vybaveny funkcemi, které ke správnému
fungování vyžadují ponechání TV v pohotovostním stavu.
Pro děti
• Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
• Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby
ho nemohly omylem spolknout.
Pokud dojde k následujícímu problému...
Pokud dojde k následujícímu problému, vypněte televizor a
okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o
prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.
Když:
 Přívodní kabel je poškozený.
 Síťová zásuvka je uvolněná.
 Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na
něj něco spadlo.
 Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila
nějaká tekutina.
O teplotě LCD TV
Když LCD TV používáte po delší časové období, může se okolí
panelu zahřát. Když se ho dotknete rukou, může být na dotek
horký.
Upozornění
Sledování televizoru
• Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
• Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl
příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.
LCD obrazovka
• I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a
99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale
objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré
nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD
obrazovky a nejedná se o závadu.
• Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní
plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak
mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla
poškodit.
• Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v
obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu
televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke
vzniku „duchů". Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje
zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
• LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Při
její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením
kabelu ze zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující opatření.
• Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým
hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej
jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem
rozředěného čisticího prostředku.
• Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky
přímo na televizor. Mohla by stéct do
spodní části obrazovky nebo vnějších částí,
dostat se tak do televizoru a televizor tak
poškodit.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné
houbičky, zásadité/kyselé čisticí prostředky,
brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen
nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším
kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k
poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
SK
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
5
CZ

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: