Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 146

Hide thumbs

Advertisement

• Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler eller længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylmaterialer kan beskadige
skærmens overflade og kabinetmaterialet.
• Berør ikke tv'et med dine hænder hvis de er påført nogen form
for kemiske stoffer så som håndcreme eller solcreme.
• Jævnlig støvsugning af ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du bevæge det langsomt
for at undgå, at det flytter sig eller glider ned fra bordstanderen.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne i
EMC-direktivet ved brug af et tilslutningssignalkabel, der ikke er
længere end 3 m.
Anbefaling af F-type stik
Den indvendige tråd må ikke stikke mere ud fra tilslutningsdelen
end 1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referencetegning af F-type stik)
Ved brug af trådløs funktion
• Brug ikke denne enhed i nærheden af medicinsk udstyr
(pacemaker, osv.), da dette kan resultere i funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
• Selvom denne enhed sender/modtager scramblede signaler,
vær opmærksom på uautoriseret aflytning. Vi hæfter ikke for
følgerne heraf.
Vær forsigtig ved håndtering af
fjernbetjeningen
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye batterier
samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse områder kan
der være regler for bortskaffelse af batterier. Rådspørg de lokale
myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd ikke på
den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde eller på
steder i direkte sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter (Gælder
for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en genbrugsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
6
DK
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale
genindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens
resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen
eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige
information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: