Download  Print this page

Säkerhetsföreskrifter - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i miljöer/
situationer som beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner uppstå i
TV:n som kan orsaka brandtillbud, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom.
Platser:
• Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon
annan typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Miljöer:
• Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där
insekter kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för mekaniska
vibrationer eller i närheten av brinnande föremål (t.ex. levande
ljus). TV-apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och
vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på den.
Situationer:
• Använd när dina händer är våta, med kabinettet borttaget eller
med tillval som inte rekommenderas av tillverkaren. Koppla loss
TV:n från eluttaget och antennen när det åskar.
• Installera TV:n så att den sticker ut i ett
öppet utrymme. Det kan leda till
materiella skador eller personskador om
en person eller något föremål stöter in i
TV:n.
• Placera TV:n i ett fuktigt eller dammigt
utrymme, eller i ett rum med oljig rök
eller ånga (nära köksbänkar eller
luftfuktare). Det kan orsaka elektriska
stötar eller att TV:n blir skev.
• Installera TV:n på platser som utsätts för extrema temperaturer
som direkt solljus, nära en värmeradiator eller en värmeventil.
TV:n kan överhettas i ett sådant förhållande vilket kan orsaka
deformation av höljet och/eller fel på TV:n.
• Om TV:n placeras i ett omklädesrum för ett
allmänt bad eller varma källor kan TV:n
skadas av luftburen svavel etc.
• Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller solljus för att du ska
erhålla den bästa bildkvaliteten.
• Undvik att flytta TV:n från en kall till en varm plats. Plötsliga
förändringar i rumstemperaturen kan orsaka kondensbildning.
Detta kan göra att TV:n visar en dålig bildkvalitet och/eller dålig
färg. Om detta sker måste fukten avdunsta helt innan TV:n
startas.
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder och
orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget innan
du tar i den. Annars kan detta orsaka elchock.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla
loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen
när du endast stänger av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan ha funktioner som kräver att TV:n står
kvar i standby-läge för att den skall fungera korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte råkar
sväljas av misstag.
Om följande problem uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget
om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony servicecenter för att få
TV:n undersökt av en behörig servicetekniker.
Om:
 Nätkabeln skadas.
 Eluttaget inte passar till stickkontakten.
 TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för hårda
stötar eller genom att föremål kastas på den.
 Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets öppningar.
Om LCD-TV:ns temperatur
När LCD-TV:n används under en längre tid kan området runt
panelen bli varmt. Du kan känna denna värme om du tar på
panelen med handen.
Varning!
Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag
och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-
TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till
kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och
kabel-TV nätet.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TV-tittande i
dålig belysning eller under långa perioder påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en måttlig nivå
så att du inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda, blå eller
gröna) framträda konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar och indikerar inte något
fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller några
föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn och
LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i bilden
eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte på någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när temperaturen stiger till
normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på skärmen
under en längre tid. Den försvinner troligtvis efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används. Detta är
inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande kristaller.
Kassera TV:n enligt lokala lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av TV:ns bildskärm/
hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/höljet.
Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna genom att fukta
duken med ett milt, utspätt rengöringsmedel.
• Spreja aldrig vatten eller rengöringsmedel
direkt på TV-apparaten. Det kan droppa ner
på skärmens underkant eller dess yttre
delar och komma in i TV-apparaten, vilket
kan orsaka skador på TV:apparaten.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel såsom alkohol, bensin,
thinner eller insektsspray. Om sådana material används, eller vid
långvarig kontakt med gummi- eller vinylmaterial, kan skärmens
ytskikt och höljet skadas.
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
PL
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
5
SE

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: