Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 219

Hide thumbs

Advertisement

 Číselná tlačítka
/
(Informace/Odhalení textu)
Zobrazte informace.
 (Text)
Zobrazte textové informace.
 Google Play
Přístup k online službě „Google Play".
NETFLIX (Pouze v některých regionech,
zemích/TV modelech)
Otevřete online službu „NETFLIX".
Barevná tlačítka
Vykonejte příslušnou funkci platnou v daný
okamžik.
 ACTION MENU
Zobrazí seznam kontextových funkcí.
TV
• Přepnutí na kanál TV nebo na vstup z
jiných aplikací.
• Zapněte televizor pro zobrazení kanálu TV
nebo vstupu.
GUIDE/
Zobrazte digitálního průvodce programy.
BACK/
Návrat na předchozí obrazovku.
HOME
Zobrazte výchozí nabídku TV.
DISCOVER
Vyvolejte obsahovou lištu pro vyhledávání
obsahu.
////
(Výběr položky/Zadání)
  +/– (Hlasitost)
Upravte hlasitost.
(Skok)
Přeskakujte mezi dvěma kanály nebo
vstupy. TV střídavě přepíná mezi aktuálním
kanálem nebo vstupem a posledním
zvoleným kanálem nebo vstupem.
 (Ztlumení)
Ztlumte zvuk. Dalším stisknutím bude zvuk
obnoven.
PROG +/–//
V režimu TV: Zvolte kanál.
V textovém režimu: Zvolte následující (
nebo předchozí (
 AUDIO
Změňte jazyk pro právě sledovaný program.
//////
Ovládejte mediální obsah na TV a na
připojeném zařízení kompatibilním s funkcí
BRAVIA Sync.
(Nastavení titulků)
Zapněte nebo vypněte titulky (pokud je
funkce k dispozici).
HELP
Zobrazte nabídku nápovědy. Přístup k
Uživatelské příručce.
 REC
Nahrajte aktuální program pomocí funkce
nahrávání na USB HDD.
TITLE LIST
Zobrazte název titulů.
)
) stránku.
9
GB
FR
ES
NL
DE
PT
IT
SE
DK
FI
NO
SK
CZ
SK
HU
RO
BG
GR
TR
RU
UA
CZ

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: