Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 303

Hide thumbs

Advertisement

Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια
που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή
την κατασκευή, για μια περίοδο ΔYΟ ΕΤΩN από την ημερομηνία
της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή
που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν
φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό
το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Service ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ'
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του,
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Service ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται
1.
μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η
απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς,
του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου)
μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Service (ASN) μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος
ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν
ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος
έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε
2.
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
3.
κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου
ASN.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
4.
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
• Kακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
• του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε
οθόνες υγρών κρυστάλλων
• μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
• μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης της Sony
• εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό
που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα
οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το
προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
• Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
• η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
• οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αμέλεια.
• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα,
ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
5.
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε
τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται
να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή
χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη)
όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η
οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο
ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα
εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων
απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
• Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή
συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το
προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
• Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
GR
3
GR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: