Download  Print this page

Предпазни мерки - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Предпазни мерки
Гледане на телевизия
• Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
• Когато използвате слушалки, настройте силата на звука
така, че да предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
• Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99 % от пикселите му са
ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят
черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е
структурна особеност на LCD панела и не представлява
неизправност.
• Не натискайте и не драскайте предния филтър и не
поставяйте предмети върху устройството. Изображението
може да е неравномерно или LCD панелът може да се
повреди.
• Ако използвате устройството на студено място, картината
може да се замъгли или да стане по- тъмна. Това не е
неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата
се повиши.
• Когато на екрана продължително време са показани
неподвижни изображения, възможно е да се появят
остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко
секунди.
• Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате
устройството. Това не е неизправност.
• LCD екранът съдържа малко количество течни кристали.
Следвайте местните правила и закони за изхвърляне на
подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността
на екрана/корпуса на телевизора
Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора
захранващ кабел, преди да започнете почистване.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана,
следвайте инструкциите, изброени по-долу.
• За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах
не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче
плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор.
• Никога не пръскайте вода или разтвор
директно върху телевизора. По екрана
или външните части, може да се
образуват капки, които да потекат, да
навлезнат в долната част на телевизора
и да го повредят.
• Не използвайте грапави парчета плат,
почистващи препарати на алкална/киселинна основа,
почистващи прахове или разтвори, като например алкохол,
бензол, разредител или инсектицид. Използването на
такива вещества или продължителният контакт с гума или
винил може да повреди повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на устройството.
• Не пипайте телевизора, ако ръката Ви е покрита с химично
вещество като крем за ръце или слънцезащитен крем.
• Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на
отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна
вентилация.
• Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно
устройството, за да предотвратите изместване на
телевизора или падане от масата или стойката.
Допълнително оборудване
• Не дръжте близо до телевизора допълнителните
компоненти или каквото и да е било оборудване,
излъчващо електромагнитни вълни. В противен случай е
възможно картината и/или звукът да бъдат със смущения.
• Това оборудване е тествано и съответства на изискванията
на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел
по-къс от 3 метра.
6
BG
Препоръки за конектор тип F
Вътрешният проводник трябва да е издаден спрямо
свързващата част най-малко 1,5 mm.
макс. 7 mm
макс. 1,5 mm
(Препоръчителна схема на конектор тип F)
Безжична функция на продукта
• Не работете с този уред в близост до медицинско
оборудване (пейсмейкър и пр.), тъй като това може да
доведе до неизправност на медицинското оборудване.
• Макар, че този уред предава/приема кодирани сигнали,
внимавайте за неоторизирано прихващане. Sony не носи
отговорност за възникнали в резултат проблеми.
Внимание при работа с дистанционното
управление
• Съблюдавайте правилната полярност при поставяне на
батериите.
• Не използвайте съвместно батерии от различен тип, както и
стари и нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните батерии по щадящ околната
среда начин. В някои населени места е възможно
изхвърлянето на батериите да е регулирано нормативно.
Консултирайте се с местните власти.
• Работете внимателно с дистанционното управление. Не го
изпускайте, не стъпвайте върху него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте дистанционното управление в близост до
източници на топлина, на пряка слънчева светлина или в
стая с повишена влажност.
Изхвърляне на телевизора
Третиране на стари електрически
и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: