Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 230

Hide thumbs

Advertisement

Obsah
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informácie o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . 3
Preventívne pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Súčasti a ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . 7
Ovládacie prvky a indikátory . . . . . . . . . . . . . 7
ovládača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Schéma zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problémy a riešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
SK
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony.
Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne
prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.
Poznámka
• Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si
prečítajte „Informácie o bezpečnosti" (strana 3).
• Obrázky a ilustrácie použité v Sprievodcovi nastavením a v
tomto návode slúžia len na referenčné účely a môžu sa líšiť od
samotného produktu.
• Znak „xx", ktorý sa uvádza v názve modelu, zodpovedá
číselnému znaku, ktorý sa týka konštrukcie, farby alebo systému
televízneho vysielania.
Umiestnenie Sprievodcu nastavením
Sprievodca nastavením sa nachádza na ochrannej výplni vnútri
kartónu s televíznym prijímačom.
Príručka
Príručka vysvetľuje informácie o tom, ako používať funkcie
televízneho prijímača. Na zobrazenie Príručky na televíznom
prijímači stlačte HELP na diaľkovom ovládači a vyberte [Príručka].
Umiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac) a s údajmi
o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača
alebo na balení.
Pre modely s dodávaným sieťovým adaptérom:
Štítky s číslom modelu a sériovým číslom sieťového adaptéra sa
nachádzajú na spodnej strane sieťového adaptéra.
VÝSTRAHA
SVIEČKY A INÝ
OTVORENÝ PLAMEŇ
DRŽTE VŽDY V DOSTATOČNEJ
VZDIALENOSTI OD TOHTO
VÝROBKU, ABY STE PREDIŠLI
ŠÍRENIU OHŇA.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy
Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Poznámka k bezdrôtovému
signálu
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre spotrebiteľov: nasledujúce informácie sa vzťahujú
iba na zariadenie predávané v krajinách, v ktorých platia smernice
EÚ.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: