Download  Print this page

Montáž Tv Prijímača Na Stenu - Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montáž TV prijímača na stenu
V tomto návode na používanie TV prijímača sú uvedené len kroky na prípravu montáže TV
prijímača pred montážou na stenu.
Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV
prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa
ho montovať sami.
Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť
bezpečnosti.
Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena
dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV prijímača. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte
predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť
bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou
manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
Televízny prijímač namontujte pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL450 (nedodáva sa)
na stenu.
Počas montáže montážnej konzoly na stenu dodržiavajte aj pokyny v návode na obsluhu a v návode
na inštaláciu dodanom s montážnou konzolou na stenu.
Poznámka
• Odskrutkované skrutky uložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
Pokyny na inštaláciu montážnej konzoly na stenu pre váš model televízora nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12
SK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: