Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 214

Hide thumbs

Advertisement

Kromě modelů KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Šroub (není
součástí dodávky)
Větrání
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně
televizoru.
• Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném
obrázku.
• Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu
Sony, který zajišt'uje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Instalace na stěně
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.
Instalace se stojanem
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.
4
CZ
Šroub (předtím byl
vyjmut)
Šňůra (není
součástí
dodávky)
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a
prachu:
 Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně,
zadní částí dopředu nebo z boku.
 Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do
skříně.
 Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými
předměty, např. novinami.
 Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.
Cirkulace vzduchu je zablokovaná.
Stěna
Síťový kabel
Se síťovým kabelem a zástrčkou zacházejte podle následujících
pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem,
poškození anebo zranění.
 Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných
dodavatelů.
 Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
 Televizor používejte pouze v elektrické síti 220 V - 240 V stř.
 Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních
důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely
nezachytili nohama.
 Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte
síťový kabel ze zásuvky.
 Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů.
 Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zásuvky a vyčistěte ho.
Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může
se zhoršit její izolace a způsobit požár.
Poznámka
• Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
• Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo
zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
• Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
• Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
• Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za síťový
kabel.
• K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
• Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.
POZNÁMKA K SÍŤOVÉMU ADAPTÉRU (pouze
modely s dodaným síťovým adaptérem)
Upozornění
Abyste omezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nestavte na zařízení nádoby naplněné tekutinami, například vázy.
Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, například do
knihoven a podobně.
• Síťová zásuvka se musí nacházet nedaleko přístroje a musí být
snadno přístupná.
• Použijte dodaný napájecí adaptér a napájecí kabel.
• Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry. Mohlo by dojít k poruše.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky.
• Neobtáčejte napájecí kabel kolem
napájecího adaptéru. Mohlo by dojít k
přerušení vnitřního vodiče a/nebo k
poruše přijímače.
• Nedotýkejte se napájecího adaptéru mokrýma rukama.
• Pokud u napájecího adaptéru zaznamenáte neobvyklé jevy,
ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
• Přístroj není odpojen od zdroje elektrické energie, dokud je
připojen k síťové zásuvce, a to ani pokud byl přístroj samotný
vypnut.
Stěna

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: