Download  Print this page

Sony KD-55XD80 SERIES Reference Manual Page 128

Hide thumbs

Advertisement

Utom KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
(medföljer ej)
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys väggfäste för
att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
Monterad på stativ
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
4
SE
Skruv (tidigare
avlägsnad)
Kabel
(medföljer ej)
Skruv
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
6 cm
• För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av
damm eller smuts:
 Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
 Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en
garderob.
 Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte
tidningar och liknande på den.
 Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande anvisningar för
att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom:
 Använd endast nätkablar från Sony och inga andra märken.
 För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
 Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220 volt - 240 volt AC.
 För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget före
ledningsdragning och se till att du inte snavar på kablarna.
 Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n eller utför
något arbete på den.
 Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
 Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den
regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar upp fukt
kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka brand.
Anmärkning
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med annan
utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna inne i
kabeln kan exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från eluttaget - ta
tag i stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
NOTERING OM NÄTADAPTER (enbart på
modeller med nätadapter)
Varning!
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elstötar.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara för brand. Placera inte denna
utrustning i ett trångt utrymme, som till exempel i en bokhylla
eller liknande.
• Se till så att nätkontakten ansluts till ett lättåtkomligt eluttag i
närheten av utrustningen.
• Använd medföljande nätadapter och nätkabel.
• Använd inte någon annan nätadapter. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt eluttag.
• Vira inte nätkabeln runt nätadaptern. Det
kan hända att kabeln går sönder och/eller
orsakar funktionsfel på mediamottagaren.
• Vidrör inte nätadaptern med våta händer.
• Om nätadaptern inte verkar fungera korrekt bör du omedelbart
dra ut den från eluttaget.
• Systemet är inte bortkopplat från elnätet så länge kontakten
sitter i ett vägguttag, även om du stängt av själva systemet.
• Det kan hända att din hand blir varm när du rör vid nätadaptern
eftersom den blir varm när den används under en längre tid.
Vägg

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: