Download Table of Contents Print this page
Electrolux EXP12HN1WI User Manual

Electrolux EXP12HN1WI User Manual

Advertisement

Available languages

Quick Links

................................................... ........................................................
DA KLIMAANLÆG
EN AIR CONDITIONER
FI ILMASTOINTILAITE
NO KLIMAANLEGG
SV LUFTKONDITIONERING
BRUGERVEJLEDNING
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
ANVÄNDARHANDBOK
2
18
34
50
66

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EXP12HN1WI

 • Page 1 ......................DA KLIMAANLÆG BRUGERVEJLEDNING EN AIR CONDITIONER USER MANUAL FI ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE NO KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING SV LUFTKONDITIONERING ANVÄNDARHANDBOK...
 • Page 2: Table Of Contents

  MILJØHENSYN .....................17 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers pro- fessionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK 1. Om sikkerhed ADVARSEL! FORSIGTIG! Apparatet er ikke beregnet til at Pas på, at fingrene ikke bliver fan- bruges af personer (herunder børn) get af blæseren, når de vandrette med nedsat fysisk, sensorisk eller spjæld justeres. psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring 1.1 Vigtige bemærkninger eller viden, med mindre den, der...
 • Page 4 4 www.electrolux.com ADVARSEL! advarsel betydning Sæt stikket korrekt i stikkontakten Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand pga. for høj varmedannelse Enheden må ikke tændes eller slukkes Det kan medføre elektrisk stød eller ved at sætte stikket i eller tage det ud brand pga.
 • Page 5 DANSK FORSIGTIG! forsigtig betydning Rør ikke ved enhedens metaldele, når Risiko for personskade luftfilteret skal tages ud Rengør ikke klimaanlægget med vand Der kan komme vand i enheden, der nedbryder isoleringen. Det kan føre til elektrisk stød Udluft rummet godt, når enheden bruges Der kan blive iltmangel i lokalet sammen med brændeovn og lign.
 • Page 6 6 www.electrolux.com 1.2 Ting at huske ved brug af Apparatet skal tilsluttes jord. Apparatet er udstyret med en netledning med jord. klimaanlægget Stikket skal indsættes i en stikkontakt, der er korrekt monteret og jordet. FORSIGTIG! Advarsler for brug Ingen dele af dette produkt må ændres.
 • Page 7 DANSK Ellers kan der løbe vand ud i rummet. Lad der gå 3 minutter, før du genstarter enheden, i tilfælde af strømsvigt Temperaturen rundt om afløbsslangen under brug. Genstart klimaanlægget, må ikke være under frysepunktet under når strømmen vender tilbage. Hvis brug.
 • Page 8: Beskrivelse Af Enheden

  8 www.electrolux.com 2. BESKRIVELSE AF ENHEDEN Figur 1 Betjeningspanel Udluftningsadapter A Bærehåndtag (begge sider) Afløb i bundbakke Fjernbetjening Luftindtag Luftudledning i rum Affugtningsafløb Rulle Luftindtag Luftudblæsning 3. MEDFØLGENDE TILBEHØR DELE NAVN PÅ DELE: MÆNGDE: Udblæsningsslange 1 stk. Enhed/udblæsningsadapter A 1 stk.
 • Page 9: Monteringsvejledning

  DANSK 4. MONTERINGSVEJLEDNING 4.1 Udledning af varm udblæs- 4. Træk i den anden side af slangen, og skru den på adapteren B (figur 7). ningsluft via vindue I AFKØLINGS-tilstand skal apparatet anbringes tæt på et vindue eller en åbning, så den varme udblæsningsluft kan ledes udenfor.
 • Page 10 10 www.electrolux.com 4.2 UDLEDNING I VÆG 2. Åbn skydevinduet, og anbring vinduesskydesættet i vinduesrammen (figur 13). Fastgør vinduesskydesættet Montér vægadapteren direkte over den til vinduesrammen. Justér længden korrekt monterede luftkanal, der fører ud af af vinduesskydesættet efter vinduets rummet. (Dette omfatter normalt en alumi- bredde.
 • Page 11 DANSK 6. For at sikre det sænkede skydevindue Vinduesramme Vinduesskydesæt på plads fastgøres den vinkelrette vindueslås med en 1/2" (12,7mm) skrue som vist (figur 16). Skruer BEMÆRK: Det er vanskeligt at låse vinduet med vindueslåsen til vinylbe- 26,6"~48,5" klædte vinduer, så vinduets egen lås kan benyttes i stedet.
 • Page 12: Klimaanlæggets Funktioner

  12 www.electrolux.com 5. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER BETJENINGSPANEL Figur 23 Viser temperatur/tid Indstiller temperatur eller tid Slukker/tænder for enheden Indstiller blæserhastighed Knappen Swing (sving) Dvaletilstand Aktiverer timeren Effektstyringslys Vælger tilstand FJERNBETJENING Angivelse af tilstand (EKSTRAUDSTYR FOR NOGLE MODELLER) Knapper til styring af temperatur/timer...
 • Page 13: Betjeningsvejledning

  DANSK 6. BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK I tilstanden AUTO kan der ikke vælges blæserhastighed. Følgende anvisninger er for betjeningspanelet, men de BLÆSERTILSTAND: samme anvisninger kan bruges for I denne tilstand skal der ikke bruges fjernbetjeningen. udblæsningsslange eller afløbsslange. AFKØLINGSTILSTAND: Hvis du imidlertid ønsker at fjerne gammel eller røgfyldt luft fra lokalet, I denne tilstand SKAL skal du tilslutte luftkanalstilbehøret...
 • Page 14 14 www.electrolux.com DVALEFUNKTION: Hvis "E3" vises i displayet, er der fejl i I denne tilstand øges den valgte kondensatortemperaturføleren. Kontakt temperatur med 1 °C, 30 minutter efter service. at tilstanden vælges. Temperaturen Indstilling af temperatur/timer øges derefter med yderligere 1 °C efter 30 minutter mere.
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK 2. I opvarmningstilstand skal der tilsluttes "Afkølingsfunktionen" har en automa- en afløbsslange bag på enheden som tisk 3 minutters udskudt start, hvis der vist i figur 26. slukkes og tændes hurtigt for enheden. Dette forhindrer overophedning af kom- pressoren, eller at relæet på el-tavlen slår fra.
 • Page 16: Før Du Kontakter Os

  16 www.electrolux.com Vask filteret ved hjælp af flydende op- Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, vaskemiddel og varmt vand. Skyl filteret voks eller pudsemiddel på kabinettets grundigt. Ryst forsigtigt overskydende forside. vand af filteret. Sørg for, at filteret er helt Sørg for at vride overskydende vand tørt, før det sættes på...
 • Page 17: Miljøhensyn

  DANSK Luftspjældet er indstillet forkert. Justér Den udvendige temperatur er meget luftspjældet for at opnå en bedre varm. Indstil blæserhastigheden til en luftfordeling. højere indstilling for at lede luft igennem kølespolerne hurtigere. Forsiden af enheden er blokeret af tæpper, persienner, møbler osv., Det støjer, når enheden køler.
 • Page 18 ENVIRONMENT CONCERNS................33 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 19: Safety Information

  ENGLISH 1. Safety information WARNING! connection can cause overheating This appliance is not intended for and fire. use by persons (including children) CAUTION! with reduced physical, sensory Take care not to catch fingers or mental capabilities, or lack of on fan when adjusting horizontal experience and knowledge, unless louvres.
 • Page 20 20 www.electrolux.com WARNING! warning meaning Plug in power plug properly Otherwise, it may cause electric shock or fire due to excess heat generation Do not operate or stop the unit by It may cause electric shock or fire due to...
 • Page 21 ENGLISH CAUTION! caution meaning When the air filter is to be removed, do It may cause an injury not touch the metal parts of the unit Do not clean the air conditioner with Water may enter the unit and degrade water the insulation.
 • Page 22 22 www.electrolux.com 1.2 Points to keep in mind when plugged into an outlet that is properly installed and earthed. using your air conditioner CAUTION! Grounding tab Warnings for use Do not modify any part of this product. Plug Do not insert anything into any part of the unit.
 • Page 23 ENGLISH The temperature around the drainage In the event of a power failure during hose must not be below freezing point use, allow 3 minutes before restarting when used. Drained water may freeze the unit. After power is reinstated, inside the hose, causing water inside restart the air conditioner.
 • Page 24: Unit Description

  24 www.electrolux.com 2. UNIT DESCRIPTION Fig. 1 Control panel Exhaust adaptor A Carrying handle (both sides) Bottom tray drain outlet Remote control Air intake Room air discharge Dehumidifying drain outlet Castor Air intake Exhaust air outlet 3. ACCESSORIES INCLUDED PARTS...
 • Page 25: Installation Instructions

  ENGLISH 4. INSTALLATION INSTRUCTIONS 4.1 Exhausting hot air window 4. Extend the other side of the hose and screw it to adaptor B (Fig. 7). discharge In the COOLING Mode the appliance must be placed close to a window or opening so that the warm exhaust air can be ducted outside.
 • Page 26 26 www.electrolux.com 4.2 WALL DISCHARGE 2. Open the window sash and place the window slider kit on the window stool (Fig. 13). Attach the window slider kit to Mount wall adaptor directly over correctly the window stool. Adjust the length of installed duct to outside.
 • Page 27 ENGLISH 6. To secure lower sash in place, attach Window stool Window slider kit right angle sash lock with 1/2" (12.7mm) screw as shown (Fig. 16). NOTE: It is difficult to lock the windows screws with the sash lock for Vinyl-Clad windows, so you can use lock by 26.6"~48.5"...
 • Page 28: Air Conditioner Features

  28 www.electrolux.com 5. AIR CONDITIONER FEATURES CONTROL PANEL Fig. 23 Displays temperature/time Adjust temperature or time Turns unit on or off Sets fan speed Swing button Sleep mode Activates timer Power management light Sets mode REMOTE CONTROL Mode indication (OPTIONAL FOR SOME MODELS)
 • Page 29: Operating Instructions

  ENGLISH 6. OPERATING INSTRUCTIONS NOTE Under AUTO mode, you can not select the fan speed. The following instructions represent the Control Panel, the same instructions can FAN MODE: be used for the Remote Control. In this mode there is no need to use COOLING MODE: the exhaust hose or drainage hose.
 • Page 30 30 www.electrolux.com SLEEP OPERATION: If the display reads “E3”, the condenser In this mode the selected temperature temperature sensor has failed. Call for will increase by 1 °C 30 minutes after Service. the mode is selected. The temperature temp/timer setting will then increase by another 1 °C after...
 • Page 31: Care & Cleaning

  ENGLISH 2. During the Heating mode, you will need The “Cool” circuit has an automatic to connect a drain hose to the rear of 3 minute time delayed start if the unit is unit as Fig.26 turned off and on quickly. This prevents overheating of the compressor and possible circuit breaker tripping.
 • Page 32: Before You Call

  32 www.electrolux.com Wash the filter using liquid dishwashing Never use harsh cleaners, wax or polish detergent and warm water. Rinse filter on the cabinet front. thoroughly. Gently shake excess water Be sure to wring excess water from from the filter. Be sure filter is thoroughly the cloth before wiping around the dry before replacing.
 • Page 33: Environment Concerns

  ENGLISH Air directional louvers positioned Outside temperature extremely hot. improperly. Position louvers for better Set FAN speed to a faster setting to air distribution. bring air through cooling coils more frequently. Front of unit is blocked by drapes, blinds, furniture, etc. - restricts air Noise when unit is cooling.
 • Page 34 ENNEN YHTEYDENOTTOA................48 YMPÄRISTÖNSUOJELU ................49 WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.
 • Page 35: Turvallisuustiedot

  Suomi 1. Turvallisuustiedot VAROITUS! HUOMIO! Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysi- Varo, etteivät sormesi jää puhalti- sesti tai sensorisesti rajoitteisten men väliin säätäessäsi vaakasuun- tai muulla tavalla taitamattomien taisia säleikköjä. tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei 1.1 Tärkeitä huomautuksia heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö...
 • Page 36 36 www.electrolux.com VAROITUS! Varoitus Merkitys Liitä pistoke pistorasiaan oikein Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo liiallisen lämmön tuoton vuoksi Älä käytä tai pysäytä laitetta asettamalla Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo tai vetämällä pistoketta lämmön tuoton vuoksi Älä vahingoita tai käytä määrityksistä...
 • Page 37 Suomi HUOMIO! Huomio Merkitys Älä koske laitteen metalliosiin irrottaessasi Se voi aiheuttaa vahinkoja ilmansuodatinta Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä Vesi voi päästä laitteen sisälle ja vahin- goittaa eristystä Seurauksena voi olla sähköisku Tuuleta huone hyvin käyttäessäsi lämpö- Seurauksena voi olla happivajaus pumppua samanaikaisesti uunin tai muun vastaavan laitteen kanssa Sammuta laite ja katkaise virta päävir-...
 • Page 38 38 www.electrolux.com 1.2 Ilmastointilaitteen käytön aikana huomioitavia seikkoja Maadoitus- nasta HUOMIO! Käyttöä koskevia varoituksia Pistoke Älä muuta mitään tämän tuotteen osaa. Älä aseta mitään esineitä laitteeseen. (koskee vain Isoa-Britanniaa) Varmista, että käytetyn sähköverkon Tässä laitteessa on johto, jonka jännitearvo on oikea. Käytä vain maadoitusjohdin on liitetty 220–240 V, 50 Hz, 10 A virtalähdettä.
 • Page 39 Suomi Tyhjennysletkun ympärillä oleva lämpöti- Jos käytön aikana tapahtuu la ei saa olla jäätymispistettä alhaisempi sähkökatkos, odota 3 minuuttia ennen käytön aikana. Tyhjennetty vesi voi jää- laitteen uudelleen käynnistämistä. tyä letkun sisällä, jolloin laitteessa oleva Käynnistä ilmastointilaite uudelleen vesi vuotaa huoneeseen. virran uudelleen kytkeytymisen jälkeen.
 • Page 40: Laitteen Kuvaus

  40 www.electrolux.com 2. LAITTEEN KUVAUS Kuva 1 Käyttöpaneeli Poistoaukon sovitin A Kuljetuskahva (molemmilla puolilla) Tyhjennysaukon alusta Kaukosäädin Ilmanottoaukko Huoneen ilman poisto Kosteudenpoiston tyhjennysaukko Pyörä Ilmanottoaukko Ilmanpoistoaukko 3. LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET OSAT OSAN NIMI: MÄÄRÄ: Tyhjennysletku 1 kpl Laite/poistoaukon sovitin A 1 kpl Seinäsovitin (pysyvään putkiasennukseen)
 • Page 41: Asennusohjeet

  Suomi 4. ASENNUSOHJEET 4.1 Kuuman ilman poistaminen 4. Pidennä jompaa kumpaa letkun puolta ja kierrä letku kiinni sovittimeen B (kuva 7). ikkunan kautta JÄÄHDYTYS-tilassa laite tulee sijoittaa ikkunan tai aukon lähelle niin, että lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos. Aseta laite ensin tasaiselle lattialle ja varmista, että...
 • Page 42 42 www.electrolux.com 4.2 ILMANPOISTO SEINÄN 2. Avaa liukuikkuna ja aseta ikkunan liukusarja ikkunalautaan (kuva 13). KAUTTA Kiinnitä ikkunan liukusarja ikkunalautaan. Säädä ikkunan Asenna seinän sovitin suoraan oikein asen- liukusarjan pituus ikkunan leveyden nettuun ulos johtavaan putkeen. (Tämä mukaan. Ruuvaa kaksi ruuvia ikkunan kattaa yleensä...
 • Page 43 Suomi 6. Varmista alempi liukuikkuna paikoilleen Ikkunalauta Ikkunan liukusarja kiinnittämällä oikeakulmainen liukuik- kunan lukitus 1/2" (12,7 mm) ruuvilla kuvan mukaisesti (kuva 16). ruuvit HUOMAA: Ikkunoiden lukitus liukuikku- nan lukituksella on vaikeaa vinyylipääl- lysteisissä ikkunoissa, jolloin voit käyttää 26,6~48,5" itse ikkunan lukitusta. 7.
 • Page 44: Ilmastointilaitteen Ominaisuudet

  44 www.electrolux.com 5. ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET KÄYTTÖPANEELI Kuva 23 Näyttää lämpötilan/ajan Säätää lämpötilan tai ajan Kytkee ja katkaisee laitteen virran Asettaa puhaltimen nopeuden Kääntöpainike Lepotila Aktivoi ajastimen Tehonhallinnan merkkivalo Asettaa toimintatilan KAUKOSÄÄDIN Tilanäyttö (VALINNAINEN JOISSAIN MALLEISSA) Lämpötilan/ajastimen säätöpainikkeet Tilavalitsin Kääntöpainike Unipainike...
 • Page 45: Käyttöohjeet

  Suomi 6. KÄYTTÖOHJEET HUOMAA AUTO-tilassa ei voida valita puhaltimen nopeutta. Seuraavat ohjeet koskevat ohjauspaneelia ja niitä voidaan soveltaa myös PUHALLIN-TILA: kaukosäätimeen. Tässä tilassa ei tarvitse käyttää JÄÄHDYTYSTILA: ilmanpoistoletkua tai tyhjennysletkua. Jos kuitenkin haluat poistaa Tässä tilassa TULEE käyttää tunkkaisen tai savuisen ilman poistoaukon sovittimen letkua.
 • Page 46 46 www.electrolux.com UNITILAN KÄYTTÖ: Jos näytössä näkyy "E3", lauhduttimen Tässä tilassa valittu lämpötila nousee lämpötila-anturissa on virhe. Ota yhteyttä 1 °C verran 30 minuutin päästä tilan huoltoon. valitsemisesta. Lämpötila nousee toisen Lämpötila-/ajastimen asetus 1 °C verran, kun toiset 30 minuuttia on kulunut.
 • Page 47: Hoito Ja Puhdistus

  Suomi 2. Tyhjennysletku tulee liittää Jäähdytyspiirissä on automaattinen lämmitystilassa laitteen taakse kuvan 26 3 minuutin ajastettu käynnistyminen, jos mukaisesti. laite kytketään pois päältä ja päälle liian nopeasti. Tämä estää kompressorin ylikuumenemisen ja mahdollisen katkaisimen laukeamisen. Puhallin toimii Jatkuva tyh- edelleen tämän aikana. jennysletku Asetettu lämpötila pysyy 1 °C:n sisällä...
 • Page 48: Ennen Yhteydenottoa

  48 www.electrolux.com Pese suodatin astianpesuaineella ja Älä koskaan käytä voimakkaita puh- lämpimällä vedellä. Huuhtele suodatin distusaineita, vahaa tai kiillotusainetta huolellisesti. Ravista kevyesti ylimääräi- kotelon etuosaan. sen veden poistamiseksi suodattimesta. Poista liikavesi liinasta ennen ohjaimien Varmista, että suodatin on täysin kuiva ympärillä...
 • Page 49: Ympäristönsuojelu

  Suomi Lämpötila on asetettu liian korkeaksi. Ulkolämpötila on erittäin korkea. Aseta Aseta alhaisempi lämpötila. PUHALTIMEN nopeus korkeammaksi, jotta ilmaa tulee nopeampaa jäähdytys- Ilmaa suuntaavat säleiköt on asetettu kierukoista. virheellisesti. Aseta säleiköt parempaa ilman jakautumista varten. Ääniä jäähdytyksen aikana. Laitteen etuosa on tukittu nauhoilla, ver- Ilman liikkeen äänet.
 • Page 50 MILJØVERN ....................65 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på...
 • Page 51: Sikkerhetsinformasjon

  NORSK 1. Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL! 1.1 Viktige merknader Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) 1. Ikke bruk enheten uten luftfilteret. med redusert fysisk eller psykisk 2. Ikke bruk enheten nær varmekilde eller helse eller som mangler erfaring el- åpen flamme.
 • Page 52 52 www.electrolux.com ADVARSEL! advarsel betyr Sett strømpluggen godt inn i Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller veggkontakten brann grunnet overdreven varmeutvikling. Ikke betjen eller stopp enheten ved å Det kan føre til elektrisk støt eller brann sette inn eller trekke ut den dielektriske grunnet varmeutviklingen.
 • Page 53 NORSK FORSIKTIG! forsiktig betyr Ikke berør metalldelene på apparatet når Dette kan føre til personskader viftefilteret skal fjernes Ikke rengjør klimaanlegget med vann Vannet kan trenge inn i apparatet og forringe isolasjonen. Dette kan føre til elektrisk støt Luft godt i rommet når du bruker Ellers kan det oppstå...
 • Page 54 54 www.electrolux.com 1.2 Ting du bør huske på når du en veggkontakt som er forskriftsmessig installert og jordet. bruker klimaanlegget FORSIKTIG! Jordkontakt Advarsler Ikke modifiser noen del av dette Plugg produktet. Ikke stikk noen gjenstander inn i enheten. (bare for Storbritannia) Forsikre deg om at strømtilførselen har...
 • Page 55 NORSK Omgivelsestemperaturen rundt dre- Dersom det oppstår et strømbrudd, neringsslangen må ikke være under må du la det gå tre minutter innen du frysepunktet når slangen er i bruk. starter enheten på nytt Når strømmen Dreneringsvann kan fryse inne i slangen er tilbake, starter du klimaanlegget slik at vannet inne i enheten flyter over på...
 • Page 56: Enhetsbeskrivelse

  56 www.electrolux.com 2. ENHETSBESKRIVELSE Fig. 1 Kontrollpanel Eksos overgangsstykke A Bærehåndtak (begge sider) Dreneringsutløp fra nedre bakke Fjernkontroll Luftinntak Luftutslipp til rom Dreneringsutløp fra avfukting Trinser Luftinntak Eksosutslipp 3. TILBEHØR INKLUDERT DELER DELENAVN: ANTALL: Eksosslange 1 stk. Enhet/Eksos overgangsstykke A 1 stk.
 • Page 57: Installasjonsanvisninger

  NORSK 4. INSTALLASJONSANVISNINGER 4.1 Utslipp av varm luft gjennom 4. Forleng den andre enden av luftkanalen, og skru den fast til overgangsstykke B (Fig. 7). vindu I KJØLE-modus må apparatet plasseres nærme et vindu eller en åpning slik at den varme utslippsluften kan føres til utsiden via luftkanal.
 • Page 58 58 www.electrolux.com 4.2 UTSLIPP GJENNOM VEGG 2. Åpne vindusrammen, og plasser glidestykkesettet for vindu på vinduskarmen (Fig. 13). Fest Monter overgangsstykket for vegg direkte glidestykkesettet til vinduskarmen. over en korrekt installert ventil til utsiden Juster lengden på glidestykkesettet i (Dette inkluderer vanligvis veggjennom- forhold til vinduets bredde.
 • Page 59 NORSK 6. For å sikre den nedre vindusrammen Vinduskarm Glidestykkesett for vindu i posisjon festes den rettvinklede vindusrammelåsen med en 1/2" (12,7 mm) skrue slik som vist (Fig. 16). skruer MERK!: Det er vanskelig å låse vinduer med vinduskarmlåsen for 26,6"~48,5" vinylplastvinduer, du kan derfor bruke selve vindushaspen.
 • Page 60: Klimaanleggets Egenskaper

  60 www.electrolux.com 5. KLIMAANLEGGETS EGENSKAPER BETJENINGSPANEL Fig. 23 Viser temperatur/tid Justerer temperatur eller tid Slår enheten av eller på Setter viftehastighet Svingknapp Dvalemodus Aktiverer tidsur Lampe for strømkontroll Velger modus FJERNKONTROLL Modusindikator (TILLEGGSUTSYR FOR ENKELTE Kontrollknapper for temperatur/tidsur MODELLER) Modusvelger...
 • Page 61: Brukerveiledning

  NORSK 6. BRUKERVEILEDNING MERK I AUTO-modus kan du ikke velge viftehastigheten. Følgende instruksjoner angår betjeningspanelet, og de samme VIFTEMODUS: instruksjonene kan anvendes for I denne modusen trenger du ikke fjernkontrollen. å bruke verken eksosslange eller KJØLEMODUS: dreneringsslange. Hvis du imidlertid ønsker å...
 • Page 62 62 www.electrolux.com DVALEDRIFT: Hvis det står "E3" i displayet, har I denne modusen vil den valgte kondenserens temperaturføler sviktet. temperaturen stige med 1 °C 30 minutter Ring for service. etter at modusen er valgt. Temperaturen temp-/tidsurinnstilling vil deretter stige med ytterligere 1 °C etter nye 30 minutter.
 • Page 63: Stell Og Rengjøring

  NORSK 2. I varmemodus, vil du ha behov for å "Cool" (kjøle)-kretsen har en automatisk tre minutters startforsinkelse kople en dreneringsslange til enhetens dersom enheten slås raskt av og på. bakside, slik som vist i Fig. 26. Dette forhindrer overoppheting av kompressoren og mulig utløsing av automatsikringen.
 • Page 64: Innen Du Ringer

  64 www.electrolux.com Vask filteret med flytende Bruk aldri grove rengjøringsmidler, voks oppvaskmiddel og varmt vann. eller polish på kabinettets front. Skyll filteret grundig. Ryst forsiktig Påse at du vrir ut overskytende vann overskytende vann fra filteret. Sørg for fra kluten innen du tørker av rundt at filteret er fullstendig tørt innen du...
 • Page 65: Miljøvern

  NORSK Luftspjeldene er i feil posisjon. Utetemperaturen er svært høy. Sett Posisjoner spjeldene for bedre viftehastigheten til raskere gange luftdistribusjon. for å bringe luft oftere gjennom kjølebatteriene. Fronten på enheten er blokkert av gardiner, persienner, møbler Støy når enheten kjøler. osv. - begrenser luftdistribusjonen.
 • Page 66 MILJÖSKYDD ....................81 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du har köpt en produkt från Electrolux. Du har valt en produkt som formats av årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den har utformats med dig i åtanke och är både genial och elegant. När du än använder den kan du vara säker på att få fantastiska resultat varje gång.
 • Page 67: Säkerhetsinformation

  SVENSKA 1. Säkerhetsinformation VARNING! 1.1 Viktiga anmärkningar Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) 1. Använd inte enheten utan luftfilter. med nedsatt fysisk, sensorisk eller 2. Använd inte enheten när en värmekälla mental förmåga, eller personer med eller öppen eld.
 • Page 68 68 www.electrolux.com VARNING! Varning innebörd Anslut stickkontakten korrekt Den kan annars orsaka elektriska stötar eller brand på grund av att för hög värme alstras Starta inte enheten, och stäng inte av den, Den kan orsaka elektriska stötar eller genom att sätta i eller dra ut kontakten brand på...
 • Page 69 SVENSKA VARNING! försiktighet innebörd Vidrör inte enhetens metalldelar när luftfil- Det kan orsaka personskador tret skall demonteras Rengör inte luftkonditioneringen med Vatten kan tränga in i enheten och skada vatten isoleringen. Det kan orsaka elektriska stötar Vädra rummet ordentligt när enheten an- Det kan annars orsaka syrebrist vänds samtidigt som en spis eller dylikt.
 • Page 70 70 www.electrolux.com 1.2 Viktigt att tänka på när du använder luftkonditioneringen Jordning VARNING! Varningar under användning Kontakt Modifiera inte någon del av den här produkten. (endast för Storbritannien) Stoppa aldrig in något i någon del av enheten. Denna produkt är utrustad med en nätsladd med jordad ledning ansluten...
 • Page 71 SVENSKA Temperaturen runt tömningsslangen I händelse av strömavbrott under får inte vara under fryspunkten vid användning ska du låta det gå 3 användning. Uttömt vatten kan frysa i minuter innan du startar om enheten. slangen och orsaka att vatten i enheten När strömmen kommit tillbaka översvämmar och rinner ut i rummet.
 • Page 72: Beskrivning Av Enheten

  72 www.electrolux.com 2. BESKRIVNING AV ENHETEN Fig. 1 Kontrollpanel Utloppsadapter A Handtag (båda sidorna) Nedre utlopp på tömningstråg Fjärrkontroll Luftintag Luftutlopp för rumsluft Avfuktningsutlopp Hjul Luftintag Luftutsläpp 3. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR DELAR NAMN PÅ DELARNA: MÄNGD: Utloppsslang 1 st Enhet/utloppsadapter A 1 st Väggadapter (för permanent kanalmontering)
 • Page 73: Installationsanvisningar

  SVENSKA 4. INSTALLATIONSANVISNINGAR 4.1 Utsläpp av varmluft genom 4. Dra ut den andra sidan av slangen och skruva fast den i adapter B (Fig. 7). fönster I COOLING-läget måste produkten placeras nära ett fönster eller öppning så att den varma utloppsluften kan ledas ut.
 • Page 74 74 www.electrolux.com 4.2 VÄGGUTTAG 2. Öppna fönsterbågen och sätt skjutsatsen på fönsterramen (Fig. 13). Sätt fast skjutsatsen i fönsterramen. Montera väggadaptern direkt över korrekt Justera längden på skjutsatsen enligt installerad kanal till utsidan. (Detta omfat- bredden på fönstret. Skruva ner de två...
 • Page 75 SVENSKA 6. Sätt fast den nedre bågen genom att Fönsterbåge Skjutsats till fönster fästa den högra vinkelbågsspärren med 1/2-tums (12,7 mm) skruv enligt bilden (Fig. 16). skruvar OBS! Det är svårt att spärra fönstret med bågspärren för vinylklädda fönster 26,6~48,5 tum så...
 • Page 76: Lufkonditioneringens Funktioner

  76 www.electrolux.com 5. LUFKONDITIONERINGENS FUNKTIONER KONTROLLPANEL Fig. 23 Visar temperatur/tid Ändrar temperatur eller tid Slår på eller av enheten Ställer in fläkthastigheten Swing-knapp Sleep-läge Aktiverar timer Strömindikatorlampa Ställer in läge FJÄRRKONTROLL Lägesindikering (TILLVAL TILL VISSA MODELLER) Kontrollknappar för temperatur/timer Mode-knapp...
 • Page 77: Bruksanvisning

  SVENSKA 6. BRUKSANVISNING OBS! I AUTO-läget kan du inte välja fläkthastighet. Följande anvisningar utgör kontrollpanelen, samma anvisningar kan användas för FAN-läge: fjärrkontrollen. I det här läget behöver du inte COOLING-läge: använda utloppsslangen eller tömningsslangen. Men om du vill I det här läget MÅSTE att instängd eller rökig luft ska utloppsadaptern användas.
 • Page 78 78 www.electrolux.com SLEEP-DRIFT: Om det står "E3" på displayen har sensorn I det här läget ökar vald temperatur med för kondensortemperatur gått sönder. Ring 1 °C 30 minuter efter att läget valts. efter service. Temperaturen ökar sedan med ytterligare temp/timer-inställning 1 °C efter ytterligare 30 minuter.
 • Page 79: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA 2. I uppvärmningsläget behöver du ansluta "Cool"-kretsen har en automatisk 3 mi- en tömningsslang till enhetens baksida nuters tidsfördröjd start om enheten (se Fig. 26) stängs av snabbt. Det förhindrar att kompressorn överhettas och att huvud- strömbrytaren utlöses. Fläkten fortsätter gå...
 • Page 80: Innan Du Ringer

  80 www.electrolux.com Diska filtret med flytande diskmedel och Använd aldrig rengöringsmedel med varmt vatten. Skölj filtret noga. Skaka slipeffekt, vax eller polermedel på försiktigt överblivet vatten ur filtret. skåpets front. Kontrollera att filtret är helt torrt innan Vrid ur överblivet vatten ur duken innan du sätter tillbaka det.
 • Page 81: Miljöskydd

  SVENSKA Temperaturen är för högt inställd. Ställ Utomhustemperaturen är extremt varm. in temperaturen på en lägre inställning. Ställ in fläkthastigheten på en snabbare inställning så att luften går genom Luftgallren har riktats felaktigt. Rikta kylspolarna oftare. gallren för bättre luftfördelning. Buller när enheten kyler.
 • Page 82 82 www.electrolux.com...
 • Page 83 SVENSKA...
 • Page 84 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents