Download  Print this page

Connecting To A Tv Which Has No Audio And Video Input Jacks; Playback; Pfiipojení K Televizoru, Kter˘ Není Vybaven Vstupy Audio A Video; Pfiehrávání - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Playback

Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks

✤ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
1. Connect the camcorder and VCR with
the Multi-AV cable.
I
The yellow plug : Video
I
The white plug : Audio(L) - Mono
I
The red plug : Audio(R)
2. Connect a TV to the VCR.
3. Set the power switch on the camcorder to
PLAYER mode.
4. Turn on both the TV and VCR.
I
Set the input selector on the VCR to LINE.
I
Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
5. Play the tape.
Playback
1. Connect a power source and set the power
switch to PLAYER mode.
2. Insert the tape you wish to play back.
3. Using the
(FF) and
find the first position you wish to play back.
4. Press the
(PLAY/STILL) button.
I
The images you recorded will appear on
the TV after a few seconds.
I
If a tape reaches its end while being played back, the tape will
rewind automatically.
Note
I
The playback mode (SP/LP) is selected automatically.
72
72
VCR
ANTENNA
(REW) buttons,
Pfiehrávání
Pfiipojení k televizoru, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video
✤ Videokameru mÛÏete k televizoru pfiipojit pfies videorekordér
(VCR).
VIDEO
AUDIO(L)
AUDIO(R)
S-VIDEO
TV
A/V OUT
CAMCORDER
3. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
4. Zapnûte televizor i videorekordér.
I
Pfiepínaã vstupÛ na videorekordéru nastavte do polohy "LINE".
I
Na televizoru zvolte kanál vyhrazen˘ pro videorekordér.
5. Pfiehrajte kazetu.
I
Pokud pfiehrávaná kazeta dobûhne na konec, automaticky se
pfievine na zaãátek.
Poznámka
I
Rychlost pfiehrávání (SP/LP) se aktivuje automaticky.
1. Videokameru pfiipojte k videorekordéru
pomocí Multi-AV kabelu.
I
Îlut˘ konektor: video signál
I
Bíl˘ konektor: audio signál
(L - lev˘ kanál - mono)
I
âerven˘ konektor: audio signál
(R - prav˘ kanál) - pouze u STEREO
záznamu
2. Televizor propojte s videorekordérem.
Pfiehrávání
1. K videokamefie pfiipojte napájecí zdroj a
pfiepínaãem nastavte reÏim PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou hodláte pfiehrát.
3. Tlaãítky
(FF) a
(REW) najdûte
místo, od nûhoÏ chcete záznam spustit.
4. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
I
Pofiízen˘ záznam se po nûkolika
sekundách zobrazí na TV obrazovce.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: