Download  Print this page

Program Ae - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G PROGRAM AE
✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
✤ The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter speeds
and apertures to suit different recording conditions.
✤ They give you creative control over the depth of field.
I AUTO mode
-
Auto balance between the subject and the background.
-
To be used in normal conditions.
-
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250 per
second, depending on the scene.
I SPORTS mode ( )
-
For recording people or objects moving quickly.
I PORTRAIT mode ( )
-
For focusing on the background of the subject, when the
background is out of focus.
-
The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
-
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000 per
second.
I SPOTLIGHT mode ( )
-
For recording correctly when there is only light on the subject
and not the rest of the picture.
I SAND/SNOW mode ( )
-
For recording when people or objects are darker than the
background because of reflected light from sand or snow.
I HIGH S. SPEED(High Shutter Speed) mode ( )
-
For recording fast-moving subjects such as players in golf or
tennis games.
44
44
Pokroãilé metody záznamu
G PROGRAM AE
✤ Funkce PROGRAM AE je k dispozici pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce PROGRAM AE umoÏÀuje nastavení rychlosti závûrky
a clony pfii rÛzn˘ch záznamov˘ch podmínkách.
✤ Tato funkce umoÏní tvofiivé ovládání hloubky ostrosti.
I ReÏim AUTO
-
Automatické vyváÏení objektu a pozadí.
-
PouÏívá se za normálních podmínek.
-
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/250 sek,
v závislosti na scénû.
I ReÏim SPORTS ( )
-
SlouÏí k záznamu osob nebo rychle se pohybujících objektÛ.
I ReÏim PORTRAIT (Portrét) ( )
-
SlouÏí k zaostfiení na pozadí objektu, které je mimo hloubku
ostrosti.
-
Nejúãinnûj‰í pouÏití reÏimu PORTRAIT je v exteriérech.
-
Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/1000
sekundy.
I ReÏim SPOTLIGHT (Bodové osvûtlení) ( )
-
Je urãen k záznamu za situace, kdy je osvûtlen pouze
sníman˘ objekt a zbytek scény nikoli.
I ReÏim SAND/SNOW (Písek/sníh) ( )
-
Pro záznam v situacích, kdy jsou osoby nebo objekty tmav‰í
neÏ pozadí z dÛvodu svûtla odraÏeného od písku nebo snûhu
(svûtlo dopadající proti kamefie).
I ReÏim HIGH S.SPEED (rychlá závûrka) ( )
-
Je urãen pro záznam rychle se pohybujících objektÛ (napfi.
hráãÛ golfu nebo tenisu).
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: