Download  Print this page

Frame Advance (to Play Back Frame By Frame); X2 Playback (forward/reverse); Reverse Playback; Pfiehrávání Po Snímcích - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Playback

Frame advance (To play back frame by frame)

G Press the F.ADV button on the Remote Control while in
Still mode.
The F.ADV function works in still mode only.
G To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Forward frame advance
I
Press the F.ADV button on the remote control in
Still mode.
✤ Reverse frame advance
( _ ) the button on the remote control
I
Press
to change the direction in F.ADV mode.
I
Press the F.ADV button on the remote control.

X2 Playback (Forward/Reverse)

✤ Forward X2 Playback
I
Press the X2 button on the Remote Control during Playback.
I
To resume normal playback, press the
button.
✤ Reverse X2 Playback
( _ ) the button during Forward X2 Playback
I
Press
I
To resume normal playback, press the
button.

Reverse playback

✤ To playback in reverse at normal speed, press the
during normal forward playback.
✤ Press the
(PLAY/STILL) or
forward playback.
Notes
I
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in some of
the various playback modes.
-
Mosaic shaped distortion or noise may be experienced when you
play back tapes recorded in LP which contain various playback
functions.
I
Sound will only be heard during normal SP or LP playback.
74
74
(PLAY/STILL)
(PLAY/STILL)
( _ ) button
(+) button to return to normal
Pfiehrávání
Frame advance (Pfiehrávání po snímcích)
G V reÏimu STILL stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém
ovladaãi. Funkce F.ADV je k dispozici pouze v reÏimu
Still.
G Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání po snímcích vpfied
I
Bûhem reÏimu Still stisknûte tlaãítko F.ADV na
dálkovém ovladaãi.
✤ Pfiehrávání po snímcích vzad
I
Stiskem tlaãítka
zmûÀte smûr pohybu v reÏimu F.ADV.
I
Poté stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém
ovladaãi.
X2 (pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied / vzad)
✤ Pfiehrávání X2 vpfied
I
Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko X2 na dálkovém ovladaãi.
I
Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání X2 vzad
I
Bûhem pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied stisknûte
tlaãítko
(–).
I
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
Pfiehrávání vzad
✤ Chcete-li pouÏít pfiehrávání vzad normální rychlostí, stisknûte
bûhem normálního pfiehrávání vpfied tlaãítko
✤ Pfiehrávání normální rychlostí vpfied obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) nebo
Poznámky
I
Bûhem rÛzn˘ch reÏimÛ pfiehrávání se v obraze mÛÏe objevit
mozaikové zkreslení.
-
Zkreslení nebo deformace obrazu mozaikov˘mi rastry mÛÏe nastat
v pfiípadû, Ïe rÛzné reÏimy pouÏijete pfii pfiehrávání kazety se
záznamem pofiízen˘m v reÏimu LP.
I
Zvuk usly‰íte pouze pfii pfiehrávání normální rychlostí SP nebo LP.
CZECH
(–) na dálkovém ovladaãi
(–).
(+).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: