Download  Print this page

Using Quick Menu; PouÏití Funkce Quick Menu (rychlá Nabídka) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
Using Quick Menu(Navigation Menu)
✤ Quick menu is available only in CAMERA and M.REC mode.
✤ Quick menu is used to adjust camera functions by using the MENU
SELECTOR.
This feature is useful for when you want to make simple
adjustments without having to access the menus and submenus.
I DATE/TIME (see page 55)
-
Each time you select DATE/TIME and push the
MENU SELECTOR, it will be displayed in the
order of DATE - TIME - DATE/TIME - OFF.
I WL.REMOTE (
) (see page 40)
-
Each time you select WL.REMOTE and push
the MENU SELECTOR, the WL.REMOTE is
switched to either enabled (
(
).
I DIS(
) (see page 49)
-
Each time you select DIS and push the MENU SELECTOR,
the DIS icon is displayed or set to OFF.
I DSE(Digital Special Effect) (see page 50)
-
Each time you select DSE and push the MENU SELECTOR,
the DSE preset values are applied or set to OFF.
DSE values will not switch between On and Off if they have not
been preset in the menu.
I PROGRAM AE (see page 44)
-
Each time you select PROGRAM AE and push the MENU
SELECTOR, you can choose between the preset PROGRAM
AE values and AUTO. You can't choose between Auto and the
PROGRAM AE values if the values have not been preset in
the regular menu.
MIRROR
) or disabled
Pokroãilé metody záznamu
PouÏívání Quick Menu (Rychlá nabídka)
✤ Rychlá nabídka je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA a
M.REC.
✤ Rychlá nabídka slouÏí ke snadné zmûnû nastavení funkcí kamery
pomocí MENU SELECTOR. Tato funkce je uÏiteãná pokud chcete
upravit jednoduchá nastavení bez nutnosti vyvolávání hlavních a
vedlej‰ích nabídek.
I DATE/TIME (viz str. 55)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky DATE/TIME a stisku
ovladaãe MENU SELECTOR budou
jednotlivé poloÏky zobrazeny v následujícím
pofiadí: DATE - TIME - DATE/TIME - OFF.
I WL.REMOTE (
1 2 : 0 0
10. J A N . 2 0 0 4
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky WL.REMOTE a
stisku ovladaãe MENU SELECTOR bude
tato funkce stfiídavû aktivována (
deaktivována (
I DIS (
) (viz str. 49)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky DIS a stisku ovladaãe MENU
SELECTOR bude ikona DIS stfiídavû zobrazena nebo
vyfiazena (OFF).
I DSE (Speciální digitální efekty) (viz str. 50)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky DSE a stisku ovladaãe MENU
SELECTOR budou nastavené digitální efekty stfiídavû
aktivovány nebo deaktivovány. Pokud nejsou poloÏky DSE v
nabídce pfiítomny, nelze je aktivovat.
I PROGRAM AE (viz str. 44)
-
Pfii kaÏdé volbû poloÏky PROGRAM AE a stisku ovladaãe
MENU SELECTOR mÛÏete volit mezi nastavením PROGRAM
AE a AUTO. Pokud nejsou hodnoty v normální nabídce
pfiítomny, nastavení PROGRAM AE a AUTO nelze pfiepínat.
CZECH
) (viz str. 40)
) nebo
).
57
57

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: