Download  Print this page

Protection From Accidental Erasure; Ochrana Pfied NeÏádoucím Vymazáním - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Protection from accidental erasure

✤ You can protect important images from accidental erasure.
I
If you execute FORMAT, all images including protected images
will be erased.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
I
The last recorded image appears.
I
If there are no recorded images on
the Memory Card, NO STORED PHOTO! or
NO STORED MPEG4! and
on the screen.
3. Using the
(FWD) and
search for the still image that you want to protect.
4. Press the MENU button.
5. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY
and push the MENU SELECTOR.
I
The submenu of MEMORY SET will appear.
6. Move the MENU SELECTOR to highlight
PROTECT and push the MENU SELECTOR.
7. Push the MENU SELECTOR to set PROTECT to
ON or OFF.
I
THIS FILE ON : protects the currently selected
file from erasure.
8. To exit the menu, press the MENU button.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
will display
(REV) buttons,
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
PROTECT
THIS FILE
ReÏim digitálního fotoaparátu
Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním
✤ DÛleÏité snímky mÛÏete chránit pfied náhodn˘m vymazáním.
I
Pokud v‰ak provedete FORMÁTOVÁNÍ, budou vymazány
v‰echny snímky, vãetnû chránûn˘ch.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
M.PLAY SELECT
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
I
JestliÏe na kartû Memory Stick nebudou
PRINT MARK
PROTECT
uloÏeny Ïádné fotografie, na LCD monitoru
FILE NO.
DELETE
FORMAT
se zobrazí nápis "NO STORED PHOTO!"
nebo "NO STORED MPEG4!" a symbol
3. Tlaãítky
snímek, kter˘ hodláte zabezpeãit pfied
PHOTO
SF
náhodn˘m vymazáním.
352X288
000
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
SERIES
5. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku MEMORY a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku PROTECT a ovladaã stisknûte.
7. Stiskem ovladaãe MENU SELECTOR ochranu
ON
zapnûte ãi vypnûte (ON nebo OFF).
I
THIS FILE (tento soubor): Ochrana právû
zvoleného souboru (snímku).
8. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
CZECH
(FWD) a
(REV) vyhledejte
.
95
95

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: