Download  Print this page

Table Of Contents - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Contents
Notes and Safety Instructions .................................... 6
Getting to Know Your Camcorder ........................... 11
Features ............................................................................................................... 11
Accessories Supplied with camcorder ................................................................ 12
Front & Left View ................................................................................................ 13
Left side View ...................................................................................................... 14
Right & Top View ................................................................................................. 15
Rear & Bottom View ............................................................................................ 16
Remote control ................................................................................................... 17
OSD (On Screen Display in M.REC and M.PLAY modes) ................................ 19
Turning the OSD on/off (On Screen Display) .............................................. 19
Preparation .............................................................. 20
How to use the Remote Control ........................................................................ 20
Battery Installation for the Remote Control .................................................. 20
Self Record using the Remote Control ........................................................ 20
Lithium Battery Installation....................................................................................21
Adjusting the Hand Strap ................................................................................... 22
Hand strap .................................................................................................... 22
Attaching the Lens Cover ............................................................................. 22
Connecting a Power Source ............................................................................... 23
To use the AC Power adapter and DC Cable ............................................. 23
To select the CAMCORDER mode ...............................................................23
Using the Lithium Ion Battery Pack ................................................................... 24
Charging the Lithium Ion Battery Pack ........................................................ 24
Battery level display ...................................................................................... 26
Inserting and Ejecting a Cassette ...................................................................... 27
BASIC Recording ..................................................... 28
Making your First Recording ............................................................................... 28
Selecting the OSD LANGUAGE ...........................................................................29
Record Search (REC SEARCH) ................................................................. 30
Hints for Stable Image Recording ...................................................................... 31
Recording with the LCD monitor .................................................................. 31
Recording with the Viewfinder ..................................................................... 31
Adjusting the LCD .............................................................................................. 32
Using the VIEWFINDER .................................................................................... 33
Adjusting the Focus ...................................................................................... 33
Playing back a tape you have recorded on the LCD ......................................... 34
Adjusting the LCD during PLAY ................................................................... 35
Controlling Sound from the Speaker ................................................................. 35
2 2
Obsah
Poznámky a bezpeãnostní pokyny ...............................6
Seznámení s va‰í videokamerou.................................11
Vlastnosti ..............................................................................................................11
Dodávané pfiíslu‰enství.........................................................................................12
Pohled zepfiedu a zleva ........................................................................................13
Pohled zleva..........................................................................................................14
Pohled zprava a shora..........................................................................................15
Pohled zezadu a zespoda ....................................................................................16
Dálkov˘ovladaã ....................................................................................................17
OSD (údaje v hledáãku v reÏimech M.REC a M.PLAY) ....................................19
Pfiíprava .................................................................... 20
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã ..............................................................................20
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe .......................................................20
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe. .................................20
Instalace lithiové baterie........................................................................................21
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku ........................................................................22
PfiídrÏn˘ fiemínek...........................................................................................22
Ramenní popruh ..........................................................................................22
Nasazení krytky objektivu .............................................................................22
Pfiipojení napájecího zdroje ..................................................................................23
PouÏití síÈového adaptéru a DC kabelu .......................................................23
Volba reÏimu CAMCORDER ......................................................................23
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie................................................24
Nabíjení Lithium-Ionové baterie ..................................................................24
Indikátor kapacity baterie..............................................................................26
Vkládání a vyjmutí kazety......................................................................................27
Základní metody záznamu .........................................28
Pofiízení prvního záznamu ...................................................................................28
Nastavení jazyka údajÛ OSD ................................................................................29
Funkce Record Search (REC SEARCH).....................................................30
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu ...........................................31
Záznam s pouÏitím LCD monitoru...............................................................31
Záznam s pouÏitím hledáãku ......................................................................31
Nastavení LCD monitoru .....................................................................................32
PouÏívání hledáãku ...............................................................................................33
Zaostfiování ...................................................................................................33
Pfiehrávání záznamu z kazety na LCD monitoru.................................................34
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání...............................................35
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru .......................................35
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: