Download  Print this page

Battery Level Display; Indikátor Kapacity Baterie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Battery level display

The battery level display indicates the amount of power
remaining in the battery pack.
a. Fully charged
b. 20~40% used
c. 40~80% used
d. 80~95% used
e. Completely used (flickers)
(The camcorder will turn off soon,
change the battery as soon as possible)
✤ Please refer to the table on page 25 for approximate continuous
recording times.
✤ The recording time is affected by environmental temperature and
conditions.
The recording time becomes very short in a cold environment.
The continuous recording times in the operating instructions are
measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C).
As the environmental temperature and conditions may differ when
you actually use the camcorder, the remaining battery time may
not be the same as the approximate continuous recording times
given in these instructions.
Tips for Battery Identification
A charge mark is provided on the battery pack to help
you remember whether it has been charged or not.
Two colours are provided (red and grey)-you may
choose which one indicates charged and which
indicates discharged.
26
26
Pfiíprava
Indikátor kapacity baterie
Indikátor kapacity baterie zobrazuje zb˘vající mnoÏství energie
v baterii.
a. Plná kapacita
a
b. Vybitá z 20 ~ 40 %
b
c. Vybitá z 40 ~ 80 %
d. Vybitá z 80 - 95 %
c
e. Zcela vybita (indikátor bliká).
d
(Kamera se brzy vypne, baterii vymûÀte co
nejdfiíve).
e
✤ PfiibliÏnou dobu nepfietrÏitého záznamu prosím zjistûte z tabulky
na stranû 25.
✤ Doba záznamu závisí na teplotû okolí a okolních podmínkách.
Doba záznamu se velmi zkracuje v chladném prostfiedí. Doby
nepfietrÏitého záznamu uvedené v provozních pokynech byly
zmûfieny pfii pouÏití plnû nabité baterie pfii teplotû 25°C (77°F).
ProtoÏe se okolní teplota a podmínky mohou pfii skuteãném
pouÏívání videokamery li‰it, zb˘vající doba funkãnosti baterie se s
pfiibliÏn˘mi údaji o délce nepfietrÏitého záznamu uveden˘mi v
tûchto pokynech nemusí shodovat.
Tipy pro zji‰tûní stavu baterie
Na akumulátorové baterii je umístûna znaãka
dobíjení, která vám pomÛÏe zjistit, zda je
baterie nabita ãi nikoliv.
K dispozici jsou dvû barvy (ãervená a ‰edá) a je
na vás, která z barev bude znamenat nabití a
která vybití.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: