Download  Print this page

Self Diagnosis Display In M.rec/m.play Mode; Vlastní Diagnostika V ReÏimech M.rec/m.play - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Troubleshooting

Self Diagnosis Display in M.REC/M.PLAY mode

Display
Informs that...
Blinking
There is no Memory Card in
MEMORYCARD!
slow
the camcorder.
There is not enough memory
MEMORY FULL!
slow
to record.
NO STORED
There are no images recorded
PHOTO! or
slow
on the Memory Card.
NO STORED
MPEG4!
WRITE
The Memory Card is record
slow
PROTECT!
protected.
When you try to delete to
PROTECT!
slow
protected image.
READ ERROR!
slow The camera can not playback.
WRITE ERROR!
slow The camera can not record.
NOT
The Memory Card needs to
slow
FORMATTED!
format.
When progressing FILE
NOW DELETE...
slow
DELETE.
When progressing MEMORY
NOW FORMAT...
slow
FORMAT.
NOW COPY...
slow When progressing FILE COPY.
Vyhledávání závad
Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY
Action
Údaj na displeji
MEMORY CARD!
Insert a Memory Card.
Change to a new Memory
MEMORY FULL!
Card. Erase recorded image.
NO STORED
Record new images.
PHOTO! oder
NO STORED
MPEG4!
Release the write protect tab
WRITE
on the Memory Card.
PROTECT!
Cancel the protect of image.
PROTECT!
- Release the Memory Card,
and reinsert the Memory
Card.
READ ERROR!
- Using the removable disk
function (see the page 83),
transfer the data from
Memory Card to a PC.
- Format the Memory Card.
Format a Memory Card or
WRITE ERROR!
change to a new Memory Card.
Format a Memory Card.
NOT
(see page 97)
FORMATTED!
Wait until Delete has been
finished.
NOW DELETE...
Wait until formatting has been
finished.
NOW FORMAT...
Wait until copying has been
finished.
Or press the stop button.
NOW COPY...
Informace o stav.. .
Blikání
V kamefie není vloÏena
pomalu
VloÏte pamûÈovou kartu.
pamûÈová karta.
VloÏte novou pamûÈovou kartu
pomalu
Nedostatek pamûti pro
nebo uloÏené snímky vymaÏte.
záznam.
Na pamûÈové kartû nejsou
pomalu
UloÏte nové obrázky.
uloÏeny Ïádné fotografie.
PamûÈová karta je chránûna
Uvolnûte ochrannou
pomalu
proti zápisu.
západku na kartû.
Pokus o vymazání zaji‰tûné
Zru‰te ochranu proti
pomalu
fotografie.
vymazání.
- Uvolnûte pamûÈovou kartu a
pomalu Nelze pfiehrávat.
- Pomocí funkce vyjímatelného
disku (viz stránka 83)
pfiekopírujte údaje z
pamûÈové karty do poãítaãe.
- Zformátujte pamûÈovou kartu.
PamûÈovou kartu naformátujte
pomalu Nelze nahrávat.
nebo ji vymûÀte za novou.
PamûÈovou kartu je nutno
PamûÈovou kartu naformátujte
pomalu
naformátovat.
(viz str. 97).
Probíhá funkce FILE
pomalu
Vyãkejte do konce mazání.
DELETE (mazání souboru).
Vyãkejte do konce
pomalu Probíhá formátování karty.
formátování.
pomalu Probíhá kopírování souboru. Vyãkejte do konce
kopírování.
CZECH
¤e‰ení
znovu pamûÈovou kartu vloÏte.
105
105

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: