Download  Print this page

Selecting The Image Quality; Select The Image Quality; Number Of Images On The Memory Card; Kvalita Fotografie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Selecting the image quality

✤ You can select the quality of a still images to be recorded.

Select the image quality

1. Set the mode switch to MEMORY
CARD.
2. Set the power switch to the
CAMERA mode.
3. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
4. Move the MENU SELECTOR to
highlight MEMORY.
5. Push the MENU SELECTOR to
enter the sub-menu.
6. Move the MENU SELECTOR to
highlight PHOTO QUALITY in the
submenu.
7. Push the MENU SELECTOR.
8. Using the MENU SELECTOR,
select the image quality.
I
Push the MENU SELECTOR to confirm the image quality.
I
If you exit the sub-menu without pushing the MENU
SELECTOR, the quality mode is not changed.
9. To exit, press the MENU button.
G Number of images on the Memory Card (Memory Stick)
QUALITY
SUPER FINE
FINE
NORMAL
-
The actual number that you can record varies depending on the
image size.
88
88
M.REC MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
8MB
16MB
Approx. 45
Approx. 90
Approx.85
Approx. 170
Approx. 155
Approx. 310
ReÏim digitálního fotoaparátu

Volba kvality fotografie

✤ U ukládan˘ch fotografií lze zvolit kvalitu.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
M.PLAY SELECT
A/V
MEMORY
PHOTO QUALITY
VIEWER
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.REC MODE
MEMORY SET
PHOTO QUALITY
PHOTO
SUPER FINE
SF
FINE
352X288
NORMAL
000
SERIES
I
Stiskem ovladaãe potvrìte zvolenou kvalitu.
I
Pokud vedlej‰í nabídku opustíte aniÏ byste stiskli ovladaã MENU
SELECTOR, reÏim kvality zÛstane beze zmûny.
9. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
G Poãet fotografií na pamûÈové kartû. (Memory Stick)
KVALITA
SUPER FINE
FINE
NORMAL
-
Skuteãn˘ poãet fotografií, které lze na kartu zaznamenat,
závisí na rozmûrech fotografie.
Nastavení kvality
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do
polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy
CAMERA.
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek
nabídky.
4. Ovladaãem MENU SELECTOR
zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
5. Stiskem ovladaãe vstupte do
vedlej‰í nabídky.
6. Ovladaãem MENU SELECTOR
SF
F
zvolte ve vedlej‰í nabídce poloÏku
N
PHOTO QUALITY.
7. Ovladaã stisknûte.
8. Ovladaãem MENU SELECTOR
zvolte kvalitu obrázku.
8 MB
pfiibliÏnû 45
pfiibliÏnû 90
pfiibliÏnû 85
pfiibliÏnû 170
pfiibliÏnû 155
pfiibliÏnû 310
CZECH
16 MB

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: