Download  Print this page

Lithium Battery Installation; Instalace Lithiové Baterie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Preparation

Lithium Battery Installation

✤ The lithium battery maintains the clock function and preset
contents of the memory; even if the battery pack or AC power
adapter is removed.
✤ The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from the time of installation.
✤ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will display "---" when you set the DATE/TIME to ON.
When this occurs, replace the lithium battery with CR2025 type.
1. Open the lithium battery cover from the
camcorder.
2. Position the Lithium cell in the holder, with
the positive (
) terminal face outward.
3. Close the lithium battery cover.
Note
The lithium battery must be inserted in the correct
direction.
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of
the children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
Pfiíprava
Instalace lithiové baterie
✤ Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny
i v dobû, kdy je napájecí akumulátor vyjmut nebo síÈov˘ adaptér
odpojen.
✤ Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
✤ Pokud lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, na indikátoru
datumu/ãasu se po zapnutí DATE/TIME = ON zobrazí "---".
✤ takovém pfiípadû ji vymûÀte (typ CR2025).
1. Otevfiete kryt lithiové baterie.
2. VloÏte novou baterii. Kladn˘m pólem
smûrem ven.
3. Zavfiete kryt.
Poznámka
Lithiová baterie musí b˘t vloÏena se
správnou polaritou.
Varování: Lithiovou baterii ukládejte mimo dosah dûtí. V pfiípadû
spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
CZECH
21
21

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: