Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs
Most useful pages: More

Advertisement

ENGLISH
Digital Video Camcorder
VP-D323(i)/D325(i)/D327(i)
AF
Auto Focus
CCD
Charge Coupled Device
LCD
Liquid Crystal Display
Owner's Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Digitální videokamera
VP-D323(i)/D325(i)/D327(i)
AF
CCD
LCD
UÏivatelská pfiíruãka
Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû
pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a uschovejte ji
ELECTRONICS
pro pozdûj‰í pouÏití.
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi 89/336
CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
CZECH
Automatické zaostfiování
Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
Displej z tekut˘ch
krystalÛ
AD68-00778K

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

   Summary of Contents for Samsung VP-D323

 • Page 1 ENGLISH CZECH Digitální videokamera Digital Video Camcorder VP-D323(i)/D325(i)/D327(i) VP-D323(i)/D325(i)/D327(i) Auto Focus Automatické zaostfiování Charge Coupled Device Optick˘ snímací modul (s nábojovou vazbou) Liquid Crystal Display Displej z tekut˘ch krystalÛ Owner’s Instruction Book UÏivatelská pfiíruãka Before operating the unit, please read this Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû...
 • Page 2: Table Of Contents

  ENGLISH CZECH Contents Obsah Notes and Safety Instructions ........6 Poznámky a bezpeãnostní pokyny .......6 Getting to Know Your Camcorder ......11 Seznámení s va‰í videokamerou.........11 Features ....................... 11 Vlastnosti ......................11 Accessories Supplied with camcorder ..............12 Dodávané pfiíslu‰enství..................12 Front & Left View ....................13 Pohled zepfiedu a zleva ..................13 Left side View ......................
 • Page 3 ENGLISH CZECH Contents Obsah Advanced Recording ..........36 Pokroãilé metody záznamu........36 Use of various Functions ..................36 PouÏití rÛzn˘ch funkcí...................36 Setting menu items ..................36 Nastavení poloÏek nabídky................36 Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and Nastavení kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER a M.REC M.REC or M.PLAY mode................
 • Page 4 ENGLISH CZECH Contents Obsah NIGHT CAPTURE (0 lux recording) ..............68 Funkce NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ)........68 POWER NIGHT CAPTURE..................69 Funkce POWER NIGHT CAPTURE..............69 Various Recording Techniques ................70 RÛzné metody záznamu..................70 Playback ..............71 Pfiehrávání..............71 Tape Playback ..................... 71 Pfiehrávání...
 • Page 5 ENGLISH CZECH Contents Obsah Structure of folders and files on the Memory Card ........86 Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû ..........86 Image Format ....................86 Obrazov˘ formát ...................86 Selecting the CAMCORDER mode ..............86 Volba reÏimu CAMCORDER................86 MEMORY FILE NUMBER .................. 87 âÍSLOVÁNÍ...
 • Page 6: Notes And Safety Instructions

  ENGLISH CZECH Notes and Safety Instructions Poznámky a bezpeãnostní pokyny Notes regarding the rotation of the LCD screen Poznámky t˘kající se úhlu natoãení LCD monitoru Please rotate the LCD screen carefully as illustrated. S LCD monitorem otáãejte opatrnû (dle obrázku). P⁄etoãením se mÛÏe po‰kodit vnitûní...
 • Page 7: Notes Regarding Camcorder

  ENGLISH CZECH Notes and Safety Instructions Poznámky a bezpeãnostní pokyny Notices regarding COPYRIGHT Poznámky t˘kající se autorsk˘ch práv (VP-D323i/D325i/D327i only) (pouze model VP-D323i/D325i/D327i) Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program Televizní programy, videokazety, tituly na DVD, filmy a dal‰í materiály materials may be copyrighted.
 • Page 8 ENGLISH CZECH Notes and Safety Instructions Poznámky a bezpeãnostní pokyny Poznámky t˘kající se baterie Notes regarding the battery pack Make sure that the battery pack is fully Pfied zahájení záznamu zkontrolujte, zda je charged before starting to record. baterie plnû nabita. Energii baterie u‰etfiíte, pokud budete To preserve battery power, keep your kameru vypínat na dobu, kdy s ní...
 • Page 9: Notes Regarding Electronic Viewfinder

  ENGLISH CZECH Notes and Safety Instructions Poznámky a bezpeãnostní pokyny Poznámky t˘kající se objektivu Note regarding the LENS Do not film with the camera lens pointing directly at the sun. Objektiv kamery nesmûrujte pfiímo do slunce. Pfiímé sluneãní Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device). svûtlo mÛÏe po‰kodit optick˘...
 • Page 10 ENGLISH CZECH Notes and Safety Instructions Poznámky a bezpeãnostní pokyny Opatfiení t˘kající se lithiové baterie Precautions regarding the Lithium battery 1. The lithium battery maintains the clock function and user settings; 1. Lithiová baterie napájí pamûÈ uchovávající data uÏivatelského even if the battery pack or AC adapter is removed. nastavení...
 • Page 11: Getting To Know Your Camcorder

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Features Vlastnosti • MULTI OSD LANGUAGE • JAZYK ÚDAJÒ OSD You can select the desired OSD Language among English, French, German, Jako jazyk údajÛ OSD lze pouÏít angliãtinu, francouz‰tinu, nûmãinu, Spanish, Italian, Polish and Dutch.
 • Page 12: Accessories Supplied With Camcorder

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Dodávané pfiíslu‰enství Accessories Supplied with camcorder Make sure that the following basic accessories are supplied with your Pfiesvûdãte se, zda jste k Va‰í digitální videokamefie obdrÏeli následující základní pfiíslu‰enství: digital video camera.
 • Page 13: Front & Left View

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Front & Left View Pohled zepfiedu a zleva 6. Accessories shoe 1.Internal MIC 7. Viewfinder 8. Slow shutter button 2. Lens 9. MENU button 3. TAPE EJECT 10. MENU Selector (MENU/VOLUME/MF) 4.
 • Page 14: Left Side View

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Left Side View Pohled zleva 2. Speaker 1. Function buttons 3. EASY. Q 4. PB ZOOM/MACRO 5. Mode switch 6. DISPLAY 1. Function buttons 1. Funkãní tlaãítka PLAYER CAMERA M.PLAY PLAYER CAMERA...
 • Page 15: Right & Top View

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Right & Top View Pohled zprava a shora 7. NIGHT CAPTURE switch 1. PHOTO button 8. Zoom lever 2. Multi-AV Jack 9. External MIC in 3. USB Jack 4. START/STOP button 10.
 • Page 16: Rear & Bottom View

  3. LITHIUM Battery Cover 6. Battery Release Memory Card slot Slot pro pamûÈovou kartu 1. Hook for shoulder starp 1. Úchyt ramenního popruhu VP-D323(i) 2. Charging indicator 2. Indikátor nabíjení Memory Stick 3. LITHIUM Battery Cover 3. Krycí víãko lithiové baterie VP-D325(i)/D327(i) 4.
 • Page 17: Remote Control

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou Dálkov˘ ovladaã Remote control 18. DISPLAY 1. PHOTO 2. START/STOP 3. SELF TIMER 17. Zoom 4. ZERO MEMORY 5. PHOTO SEARCH 16. X2 6. A.DUB (FF) 15. DATE/TIME (SLOW) (REW) (PLAY) (STILL)
 • Page 18: Osd (on Screen Display In Camera And Player Modes)

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Seznámení s va‰í videokamerou OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes) OSD (Údaje zobrazované v reÏimech CAMERA a PLAYER) 1. Battery level (see page 26) 1. ÚroveÀ nabití baterie (viz str. 26) OSD in CAMERA mode 2.
 • Page 19: Osd (on Screen Display In M.rec And M.play Modes)

  ENGLISH CZECH Seznámení s va‰í videokamerou Getting to Know Your Camcorder OSD (On Screen Display in M.REC/M.PLAY modes) OSD (Údaje zobrazované v reÏimech M.REC/M.PLAY) A. Folder number-file number (see page 86) A. âíslo sloÏky - souboru (viz str. 86) OSD in M.REC mode B.
 • Page 20: Preparation

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã How to use the Remote Control Battery Installation for the Remote Control Instalace baterie do dálkového ovladaãe ✤ You need to insert or replace the lithium battery ✤ Lithiovou baterii je tfieba vloÏit nebo vymûnit pokud: when : Právû...
 • Page 21: Lithium Battery Installation

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Lithium Battery Installation Instalace lithiové baterie ✤ The lithium battery maintains the clock function and preset ✤ Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny contents of the memory; even if the battery pack or AC power i v dobû, kdy je napájecí...
 • Page 22: Adjusting The Hand Strap

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku Adjusting the Hand Strap It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly adjusted Pfied zahájením záznamu je velmi dÛleÏité zkontrolovat správné pfiizpÛsobení before you begin your recording. pfiídrÏného fiemínku. The hand strap enables you to : PfiídrÏn˘...
 • Page 23: Connecting A Power Source

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Pfiipojení napájecího zdroje Connecting a Power Source There are two types of power source that can be connected to your Videokameru mÛÏete napájet dvûma zpÛsoby: camcorder. SíÈov˘m adaptérem a kabelem: pouÏívá se pfii záznamu v The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording. interiéru.
 • Page 24: Using The Lithium Ion Battery Pack

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie Using the Lithium Ion Battery Pack ✤ The amount of continuous recording time available depends on. ✤ Celková doba záznamu závisí: The type and capacity of the battery pack you are using. Na typu a kapacitû...
 • Page 25: Table Of Continuous Recording Time Based On Model And Battery Type

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Using the Lithium Ion Battery Pack PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie Table of continuous recording time based on model and Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu odvozené z modelu a typu battery type. baterie ✤ If you close the LCD screen, it switches off and the viewfinder ✤...
 • Page 26: Battery Level Display

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Battery level display Indikátor kapacity baterie • The battery level display indicates the amount of power • Indikátor kapacity baterie zobrazuje zb˘vající mnoÏství energie remaining in the battery pack. v baterii. a. Plná kapacita a. Fully charged b.
 • Page 27: Inserting And Ejecting A Cassette

  ENGLISH CZECH Preparation Pfiíprava Inserting and Ejecting a Cassette Vkládání a vyjmutí kazety ✤ When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply ✤ Vkládání kazety nebo zavírání kazetového prostoru neprovádûjte nadmûrnou silou. excessive force. Mohlo by to zpÛsobit poruchu. This may cause a malfunction.
 • Page 28: Basic Recording

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording Making your First Recording Pofiízení prvního záznamu 1. Connect a Power source to 1. K videokamefie pfiipojte napájecí the camcorder. (see page 23) zdroj (viz str. 23) (A battery pack or a AC power (Akumulátorová...
 • Page 29: Selecting The Osd Language

  ENGLISH CZECH Basic Recording Základní metody záznamu Nastavení jazyka údajÛ OSD Selecting the OSD LANGUAGE ✤ Select the appropriate OSD Language among English, French, ✤ Zvolte vhodn˘ jazyk údajÛ OSD. K dispozici je angliãtina, German, Spanish, Iitalian, Polish and Dutch. francouz‰tina, nûmãina, ‰panûl‰tina, ital‰tina, pol‰tina a ✤...
 • Page 30: Record Search (rec Search)

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY Pokud je videokamera se zaloÏenou kazetou ponechána v mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off pohotovostním reÏimu (STBY) v neãinnosti déle neÏ...
 • Page 31: Hints For Stable Image Recording

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu Hints for Stable Image Recording Pfii záznamu je velmi dÛleÏité správné drÏení kamery. While recording, it is very important to hold the camcorder correctly. Záznam s LCD monitorem Recording with the LCD monitor 1.
 • Page 32: Adjusting The Lcd

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording Adjusting the LCD Nastavení LCD monitoru ✤ Your camcorder is equipped with a 2.5 inch colour Liquid Crystal ✤ Va‰e videokamera je vybavena barevn˘m monitorem z tekut˘ch Display(LCD) screen, which enables you to view what you are krystalÛ...
 • Page 33: Using The Viewfinder

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording 8. Push the MENU SELECTOR again. 8. Ovladaã znovu stisknûte. You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT SELECT U poloÏky BRIGHT SELECT mÛÏete zvolit nastavení feature and push the MENU SELECTOR to save the setting. NORMAL nebo SUPER a stiskem MENU SELECTOR toto Use the MENU SELECTOR to adjust the value of BRIGHT nastavení...
 • Page 34: Playing Back A Tape You Have Recorded On The Lcd

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording Playing back a tape you have recorded on the LCD Pfiehrávání natoãeného záznamu na LCD monitoru ✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor. ✤ Pfii pfiehrávání mÛÏete obraz sledovat na LCD monitoru. ✤...
 • Page 35: Adjusting The Lcd During Play

  ENGLISH CZECH Základní metody záznamu Basic Recording Adjusting the LCD during PLAY Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání ✤ You can adjust the LCD during playback. ✤ LCD monitor lze nastavit bûhem pfiehrávání. ✤ The adjustment method is the same procedure as used in ✤...
 • Page 36: Advanced Recording

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording PouÏití rÛzn˘ch funkcí Use of various Functions G Nastavení poloÏek nabídky Setting menu items Available mode Dostupn˘ reÏim VEDLEJ·Í FUNCTIONS SUB MENU FUNKCE Í NABÍDKA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ CLOCK SET Setting the time Nastavení...
 • Page 37: Set The Camcorder To Camera Or Player Mode And M.rec Or M.play Mode

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu Available mode Dostupn˘ reÏim VEDLEJ·Í SUB MENU FUNCTIONS Í FUNKCE NABÍDKA Selecting Storage Media (MPEG4, Volba záznamového média pro ✔ ✔ M. PLAY SELECT M. PLAY SELECT PHOTO) to playback pfiehrávání (MPEG4, PHOTO) ✔...
 • Page 38: Availability Of Functions In Each Mode

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech Availability of functions in each mode Requested PoÏadovaná Digital (Speciáln Digital functions Digitální funkce NIGHT NIGHT Mode special funkce í digitální Operating PHOTO SLOW CAPTURE PHOTO SLOW CAPTURE D.ZOOM D.ZOOM effects...
 • Page 39: Clock Set

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G CLOCK SET G CLOCK SET (Nastavení hodin) ✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and ✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA, M.PLAY modes. PLAYER, M.REC a M.PLAY. ✤...
 • Page 40: Wl. Remote

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G WL. REMOTE G WL. REMOTE ✤ The WL.REMOTE function works in CAMERA, PLAYER, ✤ PoloÏka WL. REMOTE je k dispozici v reÏimech CAMERA, M.REC, M.PLAY modes. PLAYER, M.REC a M.PLAY. ✤ The WL.REMOTE option allows you to enable or disable the ✤...
 • Page 41: Beep Sound (vp-d323i/d325i/d327i Only)

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G BEEP SOUND (VP-D323i/D325i/D327i only) G BEEP SOUND (Zvukov˘ signál) ✤ The BEEP SOUND function works in CAMERA, PLAYER, (pouze model VP-D323i/D325i/D327i) ✤ Funkce BEEP SOUND je k dispozici v reÏimech CAMERA, M.REC, M.PLAY modes. ✤...
 • Page 42: Shutter Sound (vp-d323i/d325i/d327i Only)

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G SHUTTER SOUND (VP-D323i/D325i/D327i only) G SHUTTER SOUND (zvuk závûrky) (pouze model VP-D323i/D325i/D327i) ✤ You can hear SHUTTER SOUND only when the PHOTO ✤ Zvuk závûrky usly‰íte pouze pfii pouÏití funkce PHOTO. function is working. ✤...
 • Page 43: Demonstration

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G DEMONSTRATION G DEMONSTRATION (Ukázka) ✤ Demonstration automatically shows you the major functions ✤ Ukázka vám automaticky pfiedvede hlavní funkce va‰í kamery, that are included with your camcorder so that you may use takÏe je budete moci mnohem snadnûji vyuÏívat.
 • Page 44: Program Ae

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G PROGRAM AE G PROGRAM AE ✤ Funkce PROGRAM AE je k dispozici pouze v reÏimu ✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only. ✤ The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter speeds CAMERA.
 • Page 45: Setting The Program Ae

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording Setting the PROGRAM AE Nastavení funkce PROGRAM AE 1. Stisknûte tlaãítko MENU. 1. Press the MENU button. CAM MODE The menu list will appear. Zobrazí se seznam poloÏek nabídky. INITIAL CAMERA PROGRAM AE WHT.
 • Page 46: Wht. Balance (white Balance)

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G WHT.BALANCE (VyváÏení bílé) G WHT. BALANCE (WHITE BALANCE) ✤ Funkce WHITE BALANCE je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA nebo ✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA or M.REC mode only. M.REC.
 • Page 47: Zooming In And Out

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording Zooming In and Out Transfokace k objektu a od objektu ✤ Transfokace (zmûna ohniskové délky objektivu) ✤ Zooming is a recording technique that lets je zpÛsob záznamu, kter˘ vám umoÏÀuje mûnit you change the size of the subject in a velikost objektu v obrazovém poli.
 • Page 48: Zooming In And Out With Digital Zoom

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM Transfokace k objektu a od objektu pomocí funkce DIGITAL ZOOM ✤ Digital Zoom works in CAMERA mode only. ✤ Funkce Digital Zoom je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. Digital Zoom Digital Zoom (Digitální...
 • Page 49: Dis (digital Image Stabilizer)

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G DIS (Digital Image Stabilizer) G DIS (Digitální stabilizátor obrazu) ✤ The DIS function works in CAMERA mode only. ✤ Funkce DIS je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. ✤ DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates for ✤...
 • Page 50: Dse (digital Special Effects) Select

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G DSE(Digital Special Effects) SELECT G DSE SELECT (Volba speciálních digitálních efektÛ) ✤ The DSE function works in CAMERA mode only. ✤ Digitální efekty (DSE) jsou k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. ✤ The digital effects enable you to give a creative look to your ✤...
 • Page 51: Selecting An Effect

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording Selecting an effect Volba efektu 1. Set the camcorder to CAMERA mode. 1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA. CAM MODE INITIAL CAMERA PROGRAM AE 2. Press the MENU button. 2. Stisknûte tlaãítko MENU. WHT.
 • Page 52: Rec Mode

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G REC MODE G REC MODE (Rychlost záznamu) ✤ The REC MODE function works in both CAMERA and PLAYER ✤ Funkce REC MODE je dostupná v reÏimu CAMERA i PLAYER (VP-D323i/D325i/D327i only) modes. (pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
 • Page 53: Audio Mode

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G AUDIO MODE G AUDIO MODE (ReÏim zvukového záznamu) ✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER ✤ Funkce AUDIO MODE je k dispozici v reÏimech CAMERA a (VP-D323i/D325i/D327i only) modes. PLAYER (pouze model VP-D323i/D325i/D327i).
 • Page 54: Wind Cut

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G WIND CUT G WIND CUT (Potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem) ✤ The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER ✤ Funkce WIND CUT je k dispozici v reÏimech CAMERA a (Audio dubbing) modes. PLAYER (dabování...
 • Page 55: Date/time

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G DATE/TIME G DATE/TIME (Datum/âas) ✤ The DATE/TIME function works in CAMERA, PLAYER, M.REC ✤ Funkce DATE/TIME je k dispozici v reÏimech CAMERA, and M.PLAY modes. PLAYER, M.REC a M.PLAY. ✤ Datum a ãas se automaticky zaznamenávají do zvlá‰tní datové ✤...
 • Page 56: Tv Display

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording G TV DISPLAY G TV DISPLAY (Zobrazení údajÛ na obrazovce televizoru) ✤ The TV DISPLAY function works in CAMERA, PLAYER, ✤ Funkce TV DISPLAY je k dispozici v reÏimech CAMERA, M.REC and M.PLAY modes. PLAYER, M.REC a M.PLAY.
 • Page 57: Using Quick Menu

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording PouÏívání Quick Menu (Rychlá nabídka) Using Quick Menu(Navigation Menu) ✤ Quick menu is available only in CAMERA and M.REC mode. ✤ Rychlá nabídka je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA a ✤ Quick menu is used to adjust camera functions by using the MENU M.REC.
 • Page 58: Setting The Quick Menu

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording I WHT. BALANCE (see page 46) I WHT.BALANCE (viz str. 46) Each time you select WHT. BALANCE and push the MENU Pfii kaÏdé volbû poloÏky WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) a SELECTOR, you can choose between preset WHT.BALANCE stisku ovladaãe MENU SELECTOR se stfiídavû...
 • Page 59: Shutter Speed & Exposure

  ENGLISH CZECH Pokroãilé metody záznamu Advanced Recording SHUTTER SPEED & EXPOSURE SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona) ✤ You can set SHUTTER SPEED only in CAMERA mode. ✤ Rychlost závûrky (SHUTTER SPEED) lze nastavit pouze v reÏimu ✤ The EXPOSURE function works in both CAMERA and M.REC CAMERA.
 • Page 60: Slow Shutter(low Shutter Speed)

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed) SLOW SHUTTER (Zpomalení závûrky) ✤ The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only. ✤ Funkce SLOW SHUTTER je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. ✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow ✤...
 • Page 61: Easy Mode (for Beginners)

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu EASY Mode (for Beginners) ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky) ✤ The EASY mode allows a beginner to easily make good ✤ ReÏim EASY usnadÀuje pofiizování kvalitních zábûrÛ zaãáteãníkÛm. recordings. ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. The EASY mode only operates in CAMERA mode.
 • Page 62: Af/mf (auto Focus/manual Focus)

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu AF/MF (Auto Focus/Manual Focus) AF/MF (Automatické ostfiení/Ruãní) ✤ The AF/MF function works in CAMERA, M.REC mode only. ✤ Funkce AF/MF je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA/M.REC. ✤ Ve vût‰inû situací je v˘hodnûj‰í pouÏívat automatické ostfiení, ✤...
 • Page 63: Blc (back Light Compensation)

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu BLC (Kompenzace protisvûtla) BLC (Back Light Compensation) ✤ BLC works in CAMERA/M.REC mode. ✤ Funkce BLC je k dispozici v reÏimech * BLC off * BLC on ✤ Back lighting exists when the subject is CAMERA/M.REC.
 • Page 64: Fade In And Out

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu Fade In and Out Fade In a Out (rozetmívání a zatmívání) ✤ The FADE function works in CAMERA mode only. ✤ Funkce FADE je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA. ✤ PouÏitím speciálních efektÛ jako je rozetmívání na zaãátku a ✤...
 • Page 65: Audio Dubbing

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu Audio dubbing Audio dubbing (dabování zvukového doprovodu) ✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode. ✤ Funkce AUDIO DUBBING je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER. ✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape, recorded in ✤...
 • Page 66: Dubbed Audio Playback

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu Dubbed audio Playback Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu 1. Set the power switch to the PLAYER mode. 1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER. PLAYER MODE A / V SET 2. Insert the dubbed tape and press MENU button. 2.
 • Page 67: Photo Image Recording

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu PHOTO - záznam statického obrazu (fotografie) PHOTO Image Recording 1. Set the power switch to CAMERA. 1. Vypínaã kamery pfiepnûte do polohy CAMERA. 2. Press the PHOTO button. 2. Stisknûte tlaãítko PHOTO. The still picture is recorded for about Statickû...
 • Page 68: Night Capture (0 Lux Recording)

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu NIGHT CAPTURE (0 lux recording) ReÏim NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ) ✤ The NIGHT CAPTURE function works in ✤ Funkce NIGHT CAPTURE je k dispozici v CAMERA/M.REC mode. reÏimu CAMERA/M.REC. ✤ The NIGHT CAPTURE function enables you to ✤...
 • Page 69: Power Night Capture

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu POWER NIGHT CAPTURE POWER NIGHT CAPTURE ✤ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA mode. ✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimu ✤ The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject CAMERA.
 • Page 70: Various Recording Techniques

  ENGLISH CZECH Advanced Recording Pokroãilé metody záznamu Various Recording Techniques RÛzné metody záznamu ✤ In some situations different recording techniques may be required ✤ V nûkter˘ch situacích lze pro zv˘‰ení dramatického úãinku zábûrÛ for more dramatic results. pouÏít dal‰í metody záznamu. Note Poznámka Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may...
 • Page 71: Playback

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání Pfiehrávání kazety Tape Playback ✤ The playback function works in PLAYER mode only. ✤ Funkce pfiehrávání je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER. Pfiehrávání na LCD monitoru Playback on the LCD ✤ Pfiehrávání kazety na LCD monitoru oceníte v autû nebo v ✤...
 • Page 72: Connecting To A Tv Which Has No Audio And Video Input Jacks

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks Pfiipojení k televizoru, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video ✤ Videokameru mÛÏete k televizoru pfiipojit pfies videorekordér ✤ You can connect your camcorder to a TV through a VCR. (VCR).
 • Page 73: Various Functions While In Player Mode

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání Various Functions while in PLAYER mode RÛzné funkce v reÏimu PLAYER ✤ The PLAY/STILL, STOP, FF, REW buttons are located on the ✤ Tlaãítka funkcí PLAY/STILL, STOP, FWD A REW jsou k dispozici na videokamefie i na dálkovém ovladaãi. camcorder and the Remote Control.
 • Page 74: Frame Advance (to Play Back Frame By Frame)

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání Frame advance (To play back frame by frame) Frame advance (Pfiehrávání po snímcích) G Press the F.ADV button on the Remote Control while in G V reÏimu STILL stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém Still mode. ovladaãi. Funkce F.ADV je k dispozici pouze v reÏimu The F.ADV function works in still mode only.
 • Page 75: Zero Memory

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání ZERO MEMORY (Tlaãítko pamûti nuly) ZERO MEMORY ✤ The ZERO MEMORY function works in both CAMERA and ✤ Funkce MEMORY je k dispozici v reÏimech CAMERA i PLAYER. PLAYER modes. ✤ Tímto tlaãítkem mÛÏete na kazetû oznaãit místo, kam se chcete po ✤...
 • Page 76: Pb Dse (playback Digital Special Effects)

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání PB DSE (Playback Digital Special Effects) PB DSE (Pfiehrávání s digitálními efekty) ✤ The PB DSE function works in PLAYER mode. ✤ Funkce PB DSE je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER. ✤ The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effects ✤...
 • Page 77: Pb Zoom

  ENGLISH CZECH Playback Pfiehrávání PB ZOOM PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu) ✤ The PB ZOOM function works in PLAYER mode. ✤ Funkce PB ZOOM; je k dispozici v reÏimu PLAYER. ✤ The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still ✤...
 • Page 78: Recording In Player Mode (vp-d323i/d325i/d327i Only)

  ENGLISH CZECH Recording in PLAYER mode Záznam v reÏimu PLAYER Záznam v reÏimu PLAYER Recording in PLAYER mode (pouze model VP-D323i/D325i/D327i) (VP-D323i/D325i/D327i only) ✤ Tuto videokameru mÛÏete pouÏít jako videorekordér. ✤ You can use this camcorder as a recorder. ✤ Na kazetu mÛÏete pofiídit záznam z videorekordéru (VCR) nebo televizoru. ✤...
 • Page 79: Ieee 1394 Data Transfer

  ENGLISH CZECH Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394 IEEE 1394 Data Transfer Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394 (i.LINK) - standardní datové pfiipojení DV Connecting to a DV device ✤ Connecting with other DV standard products. Pfiipojení...
 • Page 80: System Requirements

  ENGLISH CZECH Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394 IEEE 1394 Data Transfer G System requirements G PoÏadavky na systém CPU : faster Intel ® Pentium III™ 450Mhz compatible. CPU: kompatibilní s Intel ® Pentium III™ 450 MHz nebo rychlej‰í Operating system : Windows ®...
 • Page 81: Usb Interface

  ENGLISH CZECH USB interface Rozhraní USB G Transferring a Digital Image through a USB Connection G Pfienos digitálního (statického) obrazu prostfiednictvím rozhraní USB ✤ You can easily transfer a still image from a MEMORY CARD to ✤ Statick˘ obraz mÛÏete snadno pfiená‰et z pamûÈové karty do a PC without additional add-on cards via a USB connection.
 • Page 82: Installing Dvc Media 5.1 Program

  ENGLISH CZECH USB interface Rozhraní USB Instalace programu DVC Media 5.1 Installing DVC Media 5.1 Program ✤ DVC Media 5.1 User's Manual is included on the accompanying ✤ UÏivatelská pfiíruãka k programu DVC Media 5.1 je ve formátu PDF CD(D:\help\) in adobe's Portable Document Format(PDF) souãástí...
 • Page 83: Using The "removable Disk" Function

  ENGLISH CZECH USB interface Rozhraní USB Using the “removable Disk” function PouÏití funkce “removable Disk” (v˘mûnn˘ disk) ✤ You can easily transfer data from a Memory Card to a PC without ✤ Prostfiednictvím USB lze data z pamûÈové karty snadno pfiená‰et do PC bez additional add-on cards via a USB connection.
 • Page 84: Digital Still Camera Mode

  ” are not mentioned in each case in this manual. této pfiíruãce v kaÏdém jednotlivém pfiípadû uvádûny. G “Memory Stick PRO” can not be used with the VP-D323(i) model. G S modelem VP-D323(i) nelze pouÏít karty typu "Memory Stisk PRO"...
 • Page 85: Inserting And Ejecting The Memory Card

  DÛleÏité fotografie ukládejte samostatnû. Save important images separately. Firma Samsung není odpovûdná za ztrátu dat z dÛvodu Samsung is not responsible for data loss due to misuse. nesprávného pouÏívání karty.
 • Page 86: Structure Of Folders And Files On The Memory Card

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Structure of folders and files on the Memory Card Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû ✤ Statické snímky (fotografie) se na pamûÈovou ✤ The still images that you recorded are saved in kartu ukládají...
 • Page 87: Memory File Number

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu MEMORY FILE NUMBER âÍSLOVÁNÍ SOUBORÒ ✤ File numbers will be given to images in order of recording when ✤ Fotografie jsou pfii ukládání na pamûÈovou kartu ãíslovány. still images are stored in the Memory Card. ✤...
 • Page 88: Selecting The Image Quality

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Volba kvality fotografie Selecting the image quality ✤ You can select the quality of a still images to be recorded. ✤ U ukládan˘ch fotografií lze zvolit kvalitu. Nastavení kvality Select the image quality 1.
 • Page 89: Recording Still Images To A Memory Card In M.rec Mode

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode. Záznam statick˘ch fotografií na pamûÈovou kartu v reÏimu M.REC ✤ Audio cannot be recorded with a still image onto the Memory Card. ✤...
 • Page 90: Recording An Image From A Cassette As A Still Image

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Recording an image from a cassette as a still image. Záznam snímku z kazety jako fotografie ✤ You can record still image from a cassette onto a Memory ✤ Na pamûÈovou kartu mÛÏete uloÏit také fotografii z kazety. ✤...
 • Page 91: Viewing Still Images

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Viewing Still images ProhlíÏení fotografií ✤ You can playback and view still images recorded on the Memory ✤ Statické snímky uloÏené na pamûÈové kartû lze pfiehrávat a Card. prohlíÏet. ✤ There are 3 ways to view recorded images. ✤...
 • Page 92: To View The Multi Display

  ENGLISH CZECH ReÏim digitálního fotoaparátu Digital Still Camera mode To view the Multi Display ProhlíÏení nûkolika snímkÛ souãasnû 1. Set the mode switch to Memory Card. 1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card. 2. Set the power switch to PLAYER mode. The last recorded image appears.
 • Page 93: Copying Still Images From A Cassette To Memory Card

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Kopírování fotografií z kazety na pamûÈovou kartu Copying still images from a cassette to Memory Card ✤ You can copy still images recorded with PHOTO function on a ✤ Pomocí funkce PHOTO lze fotografie z kazety kopírovat na cassette onto a Memory Card.
 • Page 94: Marking Images For Printing

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Oznaãování fotografií pro tisk Marking images for printing ✤ Tato videokamera podporuje tiskov˘ formát DPOF (Digital Print ✤ This camcorder supports the DPOF (Digital Print Order Format) Order Format). print format. ✤...
 • Page 95: Protection From Accidental Erasure

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním Protection from accidental erasure ✤ You can protect important images from accidental erasure. ✤ DÛleÏité snímky mÛÏete chránit pfied náhodn˘m vymazáním. If you execute FORMAT, all images including protected images Pokud v‰ak provedete FORMÁTOVÁNÍ, budou vymazány will be erased.
 • Page 96: Deleting Still Images

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Mazání fotografií Deleting Still images ✤ You can erase the still images recorded on the Memory Card. ✤ Fotografie uloÏené na pamûÈové kartû lze mazat. ✤ If you want to delete protected images, you must first deactivate ✤...
 • Page 97: Formatting The Memory Card

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Formátování pamûÈové karty Formatting the Memory Card ✤ You can use the MEMORY FORMAT functions to completely ✤ Funkci MEMORY FORMAT lze pouÏít k úplnému vymazání v‰ech delete all images and options on the Memory Card, souborÛ...
 • Page 98: Mpeg Recording

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu MPEG RECORDING Záznam MPEG ✤ You can record moving picture images with audio onto ✤ Na pamûÈovou kartu lze ukládat pohyblivé zábûry doprovázené the Memory Card. zvukem. Saving the pictures captured by a camera as Ukládání...
 • Page 99: Selecting The Moving Picture Sizes

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Selecting the moving picture sizes Nastavení velikosti pohybliv˘ch zábûrÛ 1. Set the mode switch to Memory Card position. 1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory M.REC MODE Card. INITIAL 2. Set the power switch to CAMERA mode. CAMERA M.PLAY SELECT MEMORY...
 • Page 100: Mpeg Playback

  ENGLISH CZECH Digital Still Camera mode ReÏim digitálního fotoaparátu Pfiehrávání MPEG MPEG Playback ✤ The MPEG Playback function works in M. PLAY mode only. ✤ Pfiehrávání MPEG je k dispozici pouze v reÏimu M.PLAY. ✤ You can play the moving picture images on the Memory Card. ✤...
 • Page 101: Maintenance

  ENGLISH CZECH Maintenance ÚdrÏba After finishing a recording Po skonãení záznamu ✤ At the end of a recording you must remove the power source. ✤ Po skonãení záznamu je nutno odpojit napájecí zdroj. ✤ When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the pack ✤...
 • Page 102: Cleaning And Maintaining The Camcorder

  ENGLISH CZECH Maintenance ÚdrÏba Cleaning and Maintaining the Camcorder âi‰tûní a péãe o videokameru Cleaning the Video Heads âi‰tûní videohlav Pro zaji‰tûní normálního záznamu a jasného obrazu je nutno To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads videohlavy ãistit.
 • Page 103: Using Your Camcorder Abroad

  ENGLISH CZECH Maintenance ÚdrÏba PouÏívání videokamery v cizinû Using Your Camcorder Abroad ✤ Each country or region has its own electric and colour systems. ✤ V kaÏdé zemi se pouÏívá urãit˘ typ elektrorozvodné sítû a norma ✤ Before using your camcorder abroad, check the following items. barevného signálu.
 • Page 104: Troubleshooting

  CZECH Troubleshooting Vyhledávání závad Troubleshooting Vyhledávání závad ✤ Before contacting a Samsung authorized service centre, ✤ Dfiíve neÏ se se závadou obrátíte na autorizované servisní stfiedisko firmy Samsung, proveìte následující jednoduché perform the following simple checks. zkou‰ky. They may save you the time and expense of an unnecessary call.
 • Page 105: Self Diagnosis Display In M.rec/m.play Mode

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Vyhledávání závad Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY Self Diagnosis Display in M.REC/M.PLAY mode Display Informs that... Action Údaj na displeji Informace o stav.. . ¤e‰ení Blikání Blinking There is no Memory Card in V kamefie není vloÏena MEMORY CARD! MEMORYCARD! slow...
 • Page 106 Troubleshooting Vyhledávání závad ✤ Pokud následující pokyny nepovedou k odstranûní poruchy, spojte se ✤ If these instructions do not solve your problem, contact your nejbliωím autorizovan˘m servisním stfiediskem firmy Samsung. nearest Samsung authorized service centre. Pfiíznak Vysvûtlení / ¤e‰ení Explanation/Solution...
 • Page 107: Specifications

  -7.5dBs (600Ω terminated) Vstup/v˘stup DV model VP-D323i/D325i/D327i : DV input/output VP-D323i/D325i/D327i : 4pin special in/out connector, 4-pólov˘ speciální DV konektor vstup/v˘stup, VP-D323/D325/D327 : out only model VP-D323/D325/D327: pouze v˘stup USB output Mini-B type connector Rozhraní USB Konektor typu Mini-B External mic Ø3.5 stereo...
 • Page 108: Index

  ENGLISH CZECH INDEX REJST¤ÍK - A - - P - - A - - M - Accessories ........ 12 Memory Card ......85 Akumulátor ........24 PamûÈová karta Memory Stick ..84, 85 Memory Stick ......84 AF/MF ........62 Audio dabing .......65 PHOTO kopírování...
 • Page 109 ENGLISH CZECH THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY: TATO VIDEOKAMERA JE VYROBENA FIRMOU: ELECTRONICS ELECTRONICS *Samsung Electronics’ Internet Home Page *Internetová domovská stránka firmy “Samsung Electronics” United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk France http://www.samsung.fr France http://www.samsung.fr Australia http://www.samsung.com/au Australia http://www.samsung.com/au Germany http://www.samsung.de...

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: