Download  Print this page

Structure Of Folders And Files On The Memory Card; Image Format; Selecting The Camcorder Mode; Struktura SloÏek A SouborÛ Na PamûÈové Kartû - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Structure of folders and files on the Memory Card

✤ The still images that you recorded are saved in
JPEG file format on the Memory Card.
✤ The moving images that you recorded are
saved in MPEG4 file format on the Memory
Card.
✤ Each file has a file number and all files are
assigned to a folder.
I
A file number from DCAM0001 to
DCAM9999 is sequentially assigned to each
recorded image.
I
Each folder is numbered from 100SSDVC
to 999SSDVC and recorded on the
Memory Card.

Image Format

✤ Still image
I
Images are compressed in JPEG (Joint Photographic
Experts Group) format.
I
The number of pixels are 640
I
Amount of still images must be under 1.4MB.
✤ Moving Image
I
Images are compressed in MPEG (Moving Picture Experts
Group) format.
I
The number of pixels are 352

Selecting the CAMCORDER mode

✤ You can use this camcorder as a Digital Still Camera (DSC).
✤ You have to set the mode switch to Memory Card position to use
this camcorder as Digital Still Camera.
I
M.REC mode (Memory RECORD mode)
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to CAMERA.
I
M.PLAY mode (Memory PLAYBACK mode)
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
86
86
DCIM
100 SSDVC
DCAM 0001
DCAM 0002
101SSDVC
*M. PLAY
000-0000
File number
Folder number
480 in each mode.
288, 176
144 in each mode.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû
✤ Statické snímky (fotografie) se na pamûÈovou
kartu ukládají ve formátu JPEG.
✤ Pohyblivé zábûry se ukládají ve formátu MPEG4.
✤ KaÏd˘ soubor má své ãíslo a v‰echny soubory
jsou uloÏeny do sloÏky.
I
Soubory jsou ãíslovány v rozsahu DCAM0001
. .
aÏ DCAM9999 a ãísla postupnû pfiidûlována
. .
kaÏdé uloÏené fotografii.
I
KaÏdá sloÏka je ãíslována od 100SSDVC do
999SSDVC a uloÏena na kartu.
Obrazov˘ formát
✤ Statické snímky (fotografie)
I
Komprimace do formátu JPEG (Joint
Photographic Experts Group).
I
Fotografie mají v kaÏdém reÏimu rozli‰ení 640
x 480 pixelÛ (VGA).
I
Velikost fotografie musí b˘t niωí neÏ 1,4 MB.
✤ Pohyblivé zábûry
I
Zábûry jsou komprimovány do formátu MPEG (Moving Picture
Experts Group).
I
Zábûry mají v kaÏdém reÏimu rozli‰ení 352 x 288 pixelÛ, 176 x 144.
Volba reÏimu CAMCORDER
✤ Videokameru mÛÏete pouÏít jako digitální fotoaparát (DSC).
✤ Chcete-li kameru pouÏít jako digitální fotoaparát, pfiepínaã reÏimu
musíte pfiepnout do polohy pamûÈová karta.
I
ReÏim M.REC (reÏim Memory RECORD)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy CAMERA.
I
ReÏim M.PLAY (reÏim Memory PLAYBACK)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: