Download  Print this page

Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book Page 10

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Precautions regarding the Lithium battery
1. The lithium battery maintains the clock function and user settings;
even if the battery pack or AC adapter is removed.
2. The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from time of installation.
3. When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will display "---" when you set the DATE/TIME to ON.
In this case, replace the lithium battery with a new one(type
CR2025).
4. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Warning:
Keep the LITHIUM BATTERY out of reach of children.
Should a battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
SERVICING
Do not attempt to service this CAMCORDER yourself.
Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or
other hazards.
Refer all servicing to qualified service personnel.
REPLACEMENT PARTS
When replacement parts are required, be sure the service technician
has used replacement parts specified by the manufacturer
and having the same characteristics as the original part.
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other
hazards.
10
10
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Opatfiení t˘kající se lithiové baterie
1. Lithiová baterie napájí pamûÈ uchovávající data uÏivatelského
nastavení a hodiny i v dobû, kdy je napájecí akumulátorová baterie
vyjmuta nebo síÈov˘ adaptér odpojen.
2. Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
3. KdyÏ lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, na indikátoru se
pfii nastavení DATE/TIME = ON zobrazí údaj "---".
V takovém pfiípadû vymûÀte lithiovou baterii za novou (typ
CR2025).
4. V pfiípadû v˘mûny za nevhodnou baterii mÛÏe dojít k explozi.
PÛvodní baterii nahraìte pouze stejn˘m nebo ekvivalentním
typem.
V˘straha: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
SERVIS
VIDEOKAMERU se nepokou‰ejte sami opravovat.
Pfii otevfiení nebo sejmutí krytu se mÛÏete dostat do styku s
nebezpeãn˘m napûtím nebo dal‰ími riziky.
Ve‰keré opravy svûfite kvalifikovanému servisu.
NÁHRADNÍ DÍLY
V pfiípadû nutnosti pouÏití náhradních dílÛ si ovûfite, zda servisní
technik pouÏil díly, které jsou specifikovány v˘robcem a jejichÏ
vlastnosti jsou totoÏné s originálními díly.
PouÏití neschválen˘ch náhrad mÛÏe zpÛsobit poÏár, úraz elektrick˘m
proudem nebo jiná rizika.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: