Download  Print this page

Advanced Recording; Use Of Various Functions; Setting Menu Items; Pokroãilé Metody Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Advanced Recording

Use of various Functions

G

Setting menu items

M
E
SUB MENU
N
U
CLOCK SET
Setting the time
I
WL. REMOTE
Using the Remote Control
N
BEEP SOUND (✩)
I
Play Various Sound Effects
T
(✩) Sound Effect for the photo button
I
SHUTTER SOUND
A
LANGUAGE
Selecting the OSD language
L
DEMO
Demonstration
PROGRAM AE
Selecting the PROGRAM AE Function
C
Setting White Balance
WHT. BALANCE
A
M
D. ZOOM
Selecting Digital Zoom
E
R
DIS
Selecting the Digital Image Stabilizing
A
DSE SELECT
Setting the Digital special effect
REC MODE
Selecting the recording speed
PHOTO SEARCH
Searching pictures recorded in TAPE
Copying pictures from TAPE onto the
PHOTO COPY
Memory Card
AUDIO MODE
Selecting Sound Quality for recording
A
V
AUDIO SELECT
Selecting the Audio playback channel
Minimizing wind noise
WIND CUT
Selecting Digital Special Effect during
PB DSE
the playback
AV IN/OUT (✩)
Selecting Analog A/V in or out
( ✩ ) : This Function works on model VP-D323i/D325i/D327i only.
36
36
Available mode
P
C
M
A
L
.
FUNCTIONS
M
A
R
E
Y
E
R
E
C
A
R
(✩)
(✩)
Pokroãilé metody záznamu
PouÏití rÛzn˘ch funkcí
G Nastavení poloÏek nabídky
N
A
P
M .
B
VEDLEJ·Í
a
Í
g
P
NABÍDKA
L
e
D
A
K
Y
A
39
Nastavení hodin
CLOCK SET
I
40
WL. REMOTE
PouÏití dálkového ovladaãe
N
I
BEEP SOUND (✩)
41
RÛzné zvukové efekty
T
I
42
(✩) Zvukov˘ efekt tlaãítka Photo
SHUTTER SOUND
A
L
29
LANGUAGE
Nastavení jazyka
43
DEMO
Ukázka
44
PROGRAM AE
Nastavení funkce PROGRAM AE
C
WHT. BALANCE
46
VyváÏení bílé
A
M
D. ZOOM
Digitální transfokace
48
E
R
DIS
Elektronick˘ stabilizátor obrazu
49
A
DSE SELECT
Volba spec. Digit. EfektÛ
50
REC MODE
Nastavení záznamové rychlosti
52
PHOTO SEARCH
Vyhledávání fotografie na kazetû
67
Kopírování fotografií z kazety na
PHOTO COPY
pamûÈovou kartu
93
Nastavení kvality zvukového
AUDIO MODE
záznamu
53
A
V
AUDIO SELECT
Volba pfiehrávacího audiokanálu
66
Minimalizace hluku zpÛsobeného
WIND CUT
54
vûtrem
76
PB DSE
Pfiehrávání s digitálními efekty
78
AV IN/OUT (✩)
Aktivace analogového A/V
( ✩ ): Tato funkce je dostupná pouze u modelu VP-D323i/D325i/D327i.
CZECH
Dostupn˘ reÏim
C
P
M
A
L
.
FUNKCE
M
A
R
E
Y
E
R
E
C
A
R
(✩)
(✩)
S
t
M .
r
P
a
L
n
A
a
Y
39
40
41
42
29
43
44
46
48
49
50
52
67
93
53
66
54
76
78

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: