Download  Print this page

Formatting The Memory Card; Attention; Formátování PamûÈové Karty; Upozornûní - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Formatting the Memory Card

✤ You can use the MEMORY FORMAT functions to completely
delete all images and options on the Memory Card,
including protected images.
✤ The format function restores the Memory Card to its initial state.
✤ The Memory Stick supplied with this camcorder has been
formatted already.

Attention

✤ If you execute the MEMORY FORMAT function, all images will
be erased completely and erased images cannot be recovered.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Press the MENU button.
4. Move the MENU SELECTOR to highlight MEMORY
and push the MENU SELECTOR.
I
The sub menu will appear.
5. Select FORMAT from the list and push the MENU
SELECTOR.
6. "ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?"
appears on the screen.
7. Using the MENU SELECTOR, select the item.
I
NO : To return to previous menu
I
YES : To start formatting.
8. Push the MENU SELECTOR.
If you selected the "YES", "COMPLETE!" is
appeared on the screen when the Memory Card
formatting is finished.
9. To exit the menu, push the MENU button.
Notes
I
If you want to format the Memory Stick on your PC, use only the
"MS Formatter" supplied with the software CD.
I
The MS formatter is exclusive program of the Memory Stick.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Formátování pamûÈové karty
✤ Funkci MEMORY FORMAT lze pouÏít k úplnému vymazání v‰ech
souborÛ a nastavení uloÏen˘ch na pamûÈové kartû, vãetnû fotografií
chránûn˘ch pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Formátováním se obnoví v˘chozí stav karty.
✤ PamûÈová karta dodávaná s touto videokamerou jiÏ byla
naformátována.
Upozornûní!
✤ Pfii aktivaci funkce MEMORY FORMAT budou nenávratnû
vymazány v‰echny soubory.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
M.PLAY SELECT
VIEWER
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO
PHOTO QUALITY
SF
MPEG4 SIZE
352X288
PRINT MARK
000
PROTECT
FILE NO.
SERIES
DELETE
FORMAT
Poznámka
I
Pokud chcete kartu Memory Stick naformátovat na PC, pouÏijte
pouze program "MS Formatter", kter˘ je souãástí CD se softwarem.
I
Program MS Formatter je exkluzivním programem pamûÈové karty
Memory Stick.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
4. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku MEMORY a ovladaã stisknûte.
I
Zobrazí se vedlej‰í nabídka.
5. Zvolte poloÏku FORMAT a ovladaã stisknûte.
6. Zobrazí se dotaz : "ALL FILES ARE DELETED!
FORMAT REALLY?" (V‰echny soubory budou
vymazány! Opravdu chcete kartu formátovat?)
7. Ovladaãem MENU SELECTOR zvolte poloÏku:
I
NO (ne): návrat na pfiedchozí nabídku.
I
YES (ano): zahájí formátování.
8. Stisknûte ovladaã MENU SELECTOR.
9. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
CZECH
97
97

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: