Download  Print this page

Various Recording Techniques; RÛzné Metody Záznamu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

Various Recording Techniques

✤ In some situations different recording techniques may be required
for more dramatic results.
Note
Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may
cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD screen
to the Camcorder.
1. General recording.
2. Downward recording.
Making a recording with a top view of the
LCD screen.
3. Upward recording.
Making a recording viewing the LCD
screen from below.
4. Self recording.
Making a recording viewing the LCD
screen from the front.
5. Recording with the Viewfinder.
I
In circumstances where it is difficult to
use the LCD monitor, the viewfinder
can be used as a convenient alternative.
70
70
Pokroãilé metody záznamu
RÛzné metody záznamu
✤ V nûkter˘ch situacích lze pro zv˘‰ení dramatického úãinku zábûrÛ
pouÏít dal‰í metody záznamu.
Poznámka
LCD monitor otáãejte opatrnû, protoÏe nepfiimûfienou silou by mohlo
dojít k po‰kození závûsu, ve kterém je monitor spojen s kamerou.
1
2
3
4
5
1. BûÏn˘ zpÛsob natáãení.
2. Zábûr zdola.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor shora.
3. Zábûr shora.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zdola.
4. Záznam sebe sama.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zepfiedu.
5. Záznam s hledáãkem
I
V situacích, kdy je pouÏití LCD
monitoru obtíÏné, lze jako vhodnou
alternativu pouÏit hledáãek.
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: