Download  Print this page

Memory File Number; âÍslovÁnÍ SouborÒ - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

MEMORY FILE NUMBER

✤ File numbers will be given to images in order of recording when
still images are stored in the Memory Card.
✤ MEMORY FILE NUMBERS may be set as follows:
I
SERIES: When there are existing files, the new image will be
named as the next number in the sequence.
I
RESET
-
When there are no files stored in the Memory Card: The file
numbering starts from 0001
-
When there are files stored in the Memory Card: File
numbering will continue after the last file's number
1. Set the mode switch to Memory Card and
the power Switch to the CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight
MEMORY and push the MENU SELECTOR.
4. Move the MENU SELECTOR to activate the
FILE NO. and push the MENU SELECTOR.
5. To exit, press the MENU button.
Notes
I
When using a Memory Card that contains image files from another
device, the file numbering will begin after the largest number that is
memorized whether in the camera or the Memory Card.
I
File numbering starts from 0001 again when 9999 files have been
saved.
ReÏim digitálního fotoaparátu
âÍSLOVÁNÍ SOUBORÒ
✤ Fotografie jsou pfii ukládání na pamûÈovou kartu ãíslovány.
✤ Uspofiádání ãísel souborÛ lze nastavit takto:
I
SERIES: Nové fotografie budou ke stávajícím fotografiím
pfiifiazeny s následujícími vzestupn˘mi ãísly.
I
RESET
-
Na pamûÈové kartû nejsou dosud uloÏeny Ïádné soubory:
âíslování bude zahájeno odãísla 0001
-
Na pamûÈové kartû jsou jiÏ uloÏeny soubory: âíslování bude
pokraãovat nov˘mi ãísly
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
M.PLAY SELECT
A/V
MEMORY
PHOTO QUALITY
VIEWER
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.REC MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO
PHOTO QUALITY
SF
MPEG4 SIZE
352X288
PRINT MARK
000
PROTECT
FILE NO.
SERIES
DELETE
FORMAT
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy pamûÈová
karta a hlavní vypínaã do polohy CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se nabídka.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku MEMORY a ovladaã stisknûte.
4. Ovladaãem MENU SELECTOR aktivuje poloÏku
FILE NO. a ovladaã stisknûte.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
Poznámky
I
Pfii pouÏití pamûÈové karty obsahující obrazové
soubory pofiízené na jiném zafiízení bude
ãíslování zahájeno po nejvy‰‰ím uloÏeném ãísle
v kamefie ãi na kartû.
I
Po uloÏení 9999 souborÛ bude ãíslování
zahájeno znovu od 0001.
CZECH
87
87

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: