Download  Print this page

Audio Dubbing; Dubbing Sound; Audio Dabing; Dabování Zvuku - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

Audio dubbing

✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape, recorded in
SP mode with 12bit sound.
✤ Use the internal and external microphones or other audio equipment.
✤ The original sound will not be erased.

Dubbing sound

1. Set the camcorder to PLAYER mode.
I
If you want to use an external microphone,
connect the microphone to the external MIC input
jack on the camcorder.
I
When you wish to dub using the External A/V
input, connect the Multi-AV cable to the camcorder
by inserting the Multi-AV cable into the
Multi-AV Jack at the rear of the camcorder.
(VP-D323i/D325i/D327i only)
-
Press the MENU button, move the MENU
SELECTOR to highlight A/V and push the
MENU SELECTOR.
-
Move the MENU SELECTOR to highlight AV
IN/OUT and push the MENU SELECTOR to
select AV IN.
2. Press the
(PLAY/STILL) button and find the time
frame of the scene to be dubbed.
3. Press the
(PLAY/STILL) button to pause the
scene.
4. Press the A.DUB button on the Remote Control.
I
A.DUB will be displayed on the LCD.
I
The camcorder is in a ready-to-dub state for
dubbing.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
dubbing.
I
Press the
(STOP) button to stop the
dubbing.
Notes
I
You can not use the audio dubbing function while playing a write protected
video tape.
I
When you wish to dub using the External A/V input, you must connect the
Multi-AV cable to the audio system from which you wish to record.
(VP-D323i/D325i/D327i only)
I
You can not dub sound on a pre-recorded tape in LP mode or 16 bit mode.
Pokroãilé metody záznamu
Audio dubbing (dabování zvukového doprovodu)
Funkce AUDIO DUBBING je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ K originálnímu 12-bitovému zvukovému záznamu pofiízenému v reÏimu
SP mÛÏete pfiidat dal‰í zvukov˘ záznam.
✤ PouÏijte vestavûn˘ nebo vnûj‰í mikrofon nebo jiné audio zafiízení.
✤ Originální zvuk nebude vymazán.
Dabování zvuku.
Audio (L)Audio (R)
AV IN
(VP-D323i/D325i/D327i only)
Poznámky
I
Funkci AUDIO DUBBING nemÛÏete pouÏít pfii pfiehrávání kazety
chránûné proti smazání.
I
Pfii dabování prostfiednictvím externího A/V vstupu musíte kabel Multi-
AV pfiipojit k audio systému, z nûhoÏ hodláte nahrávat.
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)
I
Dabování nelze uskuteãnit na kazetû se záznamem pofiízen˘m v
reÏimu LP nebo 16-bit.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
I
Chcete-li pouÏít vnûj‰í mikrofon, pfiipojte jej
do vstupní zdífiky External MIC.
I
Chcete-li provést dabování pomocí externího
A/V vstupu, pfiipojte Multi-AV kabel ke
kamkordéru zapojením Multi-AV kabelu do
Multi-AV zdífiky na zadní stranû kamkordéru.
(pouze VP-D323i/D325i/D327i)
-
Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem
MENU SELECTOR zv˘raznûte poloÏku
A/V a ovladaã stisknûte.
-
Otáãením MENU SELECTOR
zv˘raznûte poloÏku AV IN/OUT a
stiskem ovladaãe zvolte AV IN.
2. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) a
vyhledejte ãasov˘ úsek scény, která má b˘t
dabována.
3. Dal‰ím stiskem tlaãítka
scénu pozastavíte.
4. Stisknûte tlaãítko A.DUB na dálkovém ovladaãi.
I
Na LCD monitoru se zobrazí nápis A.DUB.
I
Kamera je nyní pfiipravena k dabování
(v pohotovostním stavu).
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
dabing.
I
Stiskem tlaãítka
(STOP) dabování
ukonãíte.
CZECH
(PLAY/STILL)
65
65

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: